Privacy Policy

Dutch BI

ALGEMENE LEVERINGS-, VERKOOP- EN BETALINGSVOORWAARDEN VOOR Dutch BI, gevestigd te Amstelveen, hierna te noemen Dutch BI.

 1. Begripsomschrijvingen
 2. a) Aansluiting: De dienst waarbij een koppeling tussen het interne netwerk of apparatuur van de Afnemer en het Internet en/of de daarop aangesloten netwerken tot stand wordt gebracht, waardoor het gebruik van deze netwerken door de Afnemer mogelijk wordt.
  b) Afnemer: De onderneming die op grond van de Overeenkomst Diensten van DUTCH BI afneemt.
 3. c) Apparatuur: De apparatuur die Dutch BI krachtens de Overeenkomst levert.
  d) Benaming: De unieke benaming, het zogenaamde login-ID, dat de Afnemer krijgt toegekend door DUTCH BI voor de Aansluiting.
  e) Diensten: De diensten die Dutch BI op grond van de Overeenkomst aanbiedt.
  f) Offerte: Ieder aanbod van Dutch BI voor de levering van de Diensten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
  g) Overeenkomst: Een schriftelijk door Afnemer aanvaarde Offerte.
  h) Password: De (lees-) tekens die de Afnemer naast de Benaming kiest om toegang tot het Internet en/of de daarop aangesloten netwerken te verkrijgen.
  i) Programmatuur: De programmatuur, met de daarbij behorende documentatie, die DUTCH BI krachtens de Overeenkomst levert.
  j) Toegangscode: De Benaming en het Password van de Afnemer die DUTCH BI ter beschikking stelt aan de Afnemer teneinde toegang te verkrijgen tot het Internet en/of de daarop aangesloten netwerken.
  k) Dutch BI: Dutch BI gevestigd te Pieter Lastmanweg 5, 1181 XG te Amstelveen.
 4. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van de Afnemer, andere algemene voorwaarden van Dutch BI of een derde, toepasselijk op alle aanbiedingen voor levering en/of diensten van Dutch BI, alsmede alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

2.2 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voorzover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Dutch BI zijn aanvaard en gelden alleen voor desbetreffende overeenkomst(en).
2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. In dat geval zullen partijen overleggen over de inhoud van een nieuwe bepaling die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.4 Dutch BI behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, waarvan DUTCH BI de Afnemer tenminste een maand voordat de wijziging van kracht wordt op de hoogte zal stellen. Indien de Afnemer een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 1. Aanbiedingen

3.1 Alle Offertes zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, als de levertijd betreft, tenzij schriftelijk anders vermeld.
3.2 Dutch BI heeft het recht om haar moverende redenen een offerte in te trekken zonder daarvoor op enige wijze jegens de Afnemer aansprakelijk te zijn.

 1. Overeenkomst

4.1 Tenzij anders overeengekomen, wordt een Overeenkomst aangegaan voor één jaar. De Overeenkomst wordt steeds voor de duur van een jaar verlengd, tenzij de overeenkomst uiterlijk 3 maanden voor het einde van het jaar is opgezegd.
4.2 Na de totstandkoming van de Overeenkomst en de gemaakte afspraken en/of eventuele toezeggingen door of namens Dutch BI kan ontbinding slechts schriftelijk plaats vinden indien Dutch BI ook daarmee akkoord gaat.

 1. Leveranties

5.1 Dutch BI zal zich inspannen de Diensten, de Apparatuur en de Programmatuur te leveren conform de Overeenkomst.
5.2 Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven. Overschrijding van de levertijd geeft de Afnemer geen recht op enige schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

5.3 Dutch BI behoudt zich het recht voor procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Aansluiting en/of de Toegangscode door te voeren, indien het functioneren van de Aansluiting dit vereist. Dutch BI zal de Afnemer hierover tijdig informeren, indien deze de bereikbaarheid van het Internet en/of daarop aangesloten netwerken voor de Afnemer nadelig beïnvloeden.

 1. Aansluiting internet inclusief webhosting

6.1 De Afnemer zal de voor de Aansluiting benodigde formulieren invullen en ondertekenen. Afnemer staat jegens DUTCH BI in voor de juistheid van de ingevulde gegevens en vrijwaart

Dutch BI

ALGEMENE LEVERINGS-, VERKOOP- EN BETALINGSVOORWAARDEN VOOR Dutch BI, gevestigd te Amstelveen, hierna te noemen Dutch BI.

 1. Begripsomschrijvingen
 2. a) Aansluiting: De dienst waarbij een koppeling tussen het interne netwerk of apparatuur van de Afnemer en het Internet en/of de daarop aangesloten netwerken tot stand wordt gebracht, waardoor het gebruik van deze netwerken door de Afnemer mogelijk wordt.
  b) Afnemer: De onderneming die op grond van de Overeenkomst Diensten van DUTCH BI afneemt.
 3. c) Apparatuur: De apparatuur die Dutch BI krachtens de Overeenkomst levert.
  d) Benaming: De unieke benaming, het zogenaamde login-ID, dat de Afnemer krijgt toegekend door DUTCH BI voor de Aansluiting.
  e) Diensten: De diensten die Dutch BI op grond van de Overeenkomst aanbiedt.
  f) Offerte: Ieder aanbod van Dutch BI voor de levering van de Diensten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
  g) Overeenkomst: Een schriftelijk door Afnemer aanvaarde Offerte.
  h) Password: De (lees-) tekens die de Afnemer naast de Benaming kiest om toegang tot het Internet en/of de daarop aangesloten netwerken te verkrijgen.
  i) Programmatuur: De programmatuur, met de daarbij behorende documentatie, die DUTCH BI krachtens de Overeenkomst levert.
  j) Toegangscode: De Benaming en het Password van de Afnemer die DUTCH BI ter beschikking stelt aan de Afnemer teneinde toegang te verkrijgen tot het Internet en/of de daarop aangesloten netwerken.
  k) Dutch BI: Dutch BI gevestigd te Pieter Lastmanweg 5, 1181 XG te Amstelveen.
 4. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van de Afnemer, andere algemene voorwaarden van Dutch BI of een derde, toepasselijk op alle aanbiedingen voor levering en/of diensten van Dutch BI, alsmede alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

2.2 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voorzover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Dutch BI zijn aanvaard en gelden alleen voor desbetreffende overeenkomst(en).
2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. In dat geval zullen partijen overleggen over de inhoud van een nieuwe bepaling die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.4 Dutch BI behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, waarvan DUTCH BI de Afnemer tenminste een maand voordat de wijziging van kracht wordt op de hoogte zal stellen. Indien de Afnemer een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 1. Aanbiedingen

3.1 Alle Offertes zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, als de levertijd betreft, tenzij schriftelijk anders vermeld.
3.2 Dutch BI heeft het recht om haar moverende redenen een offerte in te trekken zonder daarvoor op enige wijze jegens de Afnemer aansprakelijk te zijn.

 1. Overeenkomst

4.1 Tenzij anders overeengekomen, wordt een Overeenkomst aangegaan voor één jaar. De Overeenkomst wordt steeds voor de duur van een jaar verlengd, tenzij de overeenkomst uiterlijk 3 maanden voor het einde van het jaar is opgezegd.
4.2 Na de totstandkoming van de Overeenkomst en de gemaakte afspraken en/of eventuele toezeggingen door of namens Dutch BI kan ontbinding slechts schriftelijk plaats vinden indien Dutch BI ook daarmee akkoord gaat.

 1. Leveranties

5.1 Dutch BI zal zich inspannen de Diensten, de Apparatuur en de Programmatuur te leveren conform de Overeenkomst.
5.2 Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven. Overschrijding van de levertijd geeft de Afnemer geen recht op enige schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

5.3 Dutch BI behoudt zich het recht voor procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Aansluiting en/of de Toegangscode door te voeren, indien het functioneren van de Aansluiting dit vereist. DUTCH BI zal de Afnemer hierover tijdig informeren, indien deze de bereikbaarheid van het Internet en/of daarop aangesloten netwerken voor de Afnemer nadelig beïnvloeden.

 1. Aansluiting internet inclusief webhosting

6.1 De Afnemer zal de voor de Aansluiting benodigde formulieren invullen en ondertekenen. Afnemer staat jegens DUTCH BI in voor de juistheid van de ingevulde gegevens en vrijwaart DUTCH BI voor enige aanspraak van een derde terzake van deze informatie en de domeinnaam.
6.2 De Afnemer verplicht zich jegens DUTCH BI te voldoen aan de voorschriften die in verband met de registratie, het gebruik van Internet-netwerknummers en domeinnamen zijn gesteld door de hiermee belaste instanties en vrijwaart DUTCH BI voor enige aanspraak van derden terzake.

6.3 DUTCH BI heeft het recht de Aansluiting tijdelijk te blokkeren en/of te beperken indien de Afnemer een verplichting jegens DUTCH BI, niet behoorlijk, of niet volledig nakomt dan wel indien zij in strijd handelt met de Overeenkomst. Blokkering of beperking van de Aansluiting laten de betalingsplicht van de Afnemer onverlet. De Afnemer aanvaardt dat zij geen aanspraak kan maken op vergoeding van schade ten gevolge van de blokkering.

6.4 Het contract is niet overdraagbaar. Het is De Afnemer toegestaan ruimte op zijn site aan derden te verhuren, te verkopen, ter beschikking te stellen. De Afnemer is verantwoordelijk en is als zodanig gebonden aan de voorwaarden van deze overeenkomst. DUTCH BI faciliteiten behorende tot de mogelijkheden in DUTCH BI Servers pakketten mogen alleen na schriftelijke toestemming van DUTCH BI aan derden worden toegestaan. Een verstrekt DUTCH BI-password is strikt persoonlijk.
6.5 DUTCH BI Servers mogen uitsluitend gebruikt worden voor uitingen binnen de wetten als uitgevaardigd door plaatselijke en landelijke overheden en daar waar van toepassing binnen de NL wetgevingen. De Afnemer verklaart hierbij uitdrukkelijk dat DUTCH BI geen enkele aansprakelijkheid voor haar handelen op het internet draagt, waaronder begrepen claims, schades, gevolgschade, onrechtmatig handelen, wetsovertredingen, hoe ook genaamd.
6.6 DUTCH BI zal al het mogelijke wat in haar vermogen ligt doen, om een snelle verbinding van de website van De Afnemer te waarborgen. DUTCH BI is niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade die het gevolg is van overmacht. Onbereikbaarheid van de servers ten gevolge van stroomuitval of stroomstoring, alsmede van onderhoud aan apparatuur en/of software wordt als zodanig aangemerkt.
6.7 De Afnemer kan vrijelijk over zijn informatiedata beschikken. Dit sluit iedere aansprakelijkheid voor DUTCH BI op het aanbod van De Afnemer nadrukkelijk uit. Pornografisch en/of obsceen materiaal is niet toegestaan. "Spammen", zijnde het massaal, eenvormig per e-mail verspreiden van boodschappen kan tot onmiddellijke afsluiting van Afnemers aanwezigheid op DUTCH BI servers leiden. Elke poging schade toe te brengen aan DUTCH BI hardware en/of software is uitdrukkelijk verboden en kan eveneens tot onmiddellijke afsluiting leiden.
6.8 DUTCH BI zal de door De Afnemer gewenste domeinnaam administratief ten behoeve van hem aanvragen en is niet aansprakelijk voor welke (gevolg)schade die enige derde geleden heeft wegens overtreding van diens rechten door dit handelen van De Afnemer.
6.9 Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. DUTCH BI kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. DUTCH BI is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
6.10 Data / E-mail verkeer
Het data / e-mail verkeer is onbeperkt met dien verstande dat een en ander acceptabel dient te zijn in verhouding tot het doorsnee verbruik van de gemiddelde gebruiker, indien een dergelijke website exceptioneel verbruik vertoond zal deze worden verwijderd cq een toeslag krijgen op

het extreme gebruik. Wij brengen cliënt op de hoogte van dit extreme gebruik en stellen deze in de gelegenheid een toeslag te betalen op dit extreem gebruik van het data/e-mail verkeer, een en ander in overleg met DUTCH BI, indien de betreffende eigenaar van de website hiermede niet akkoord wenst te gaan, zal hij tot uiterlijk 12.00 uur na de mededeling, in de gelegenheid worden gesteld de onderhavige website elders onder te brengen en te verwijderen van de Servers van DUTCH BI. Geeft de cliënt hieraan geen gehoor dan is DUTCH BI gerechtigd, zonder verdere melding, de onderhavige website te verwijderen van diens Servers. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

6.11 Illegale content
Het is in Nederland verboden om bepaalde content digitaal te publiceren. Hierbij moet worden gedacht aan schending van auteursrechten, merkenrecht en portretrecht, maar ook aan uitings- en verspreidingsdelicten.
6.12 Kinderporno
Kinderporno is strafbaar gesteld in artikel 240b van het Wetboek van strafrecht. Dit houdt in: Degene wordt bestraft die een afbeelding of een gegevensdrager met een afbeelding van een seksuele gedraging verspreidt, openlijk tentoonstelt, vervaardigt, invoert, doorvoert of in voorraad heeft waarbij iemand is betrokken die de leeftijd van zestien (16) jaar nog niet heeft bereikt.
6.13 IRC- en of Chat software
Het draaien van IRC dergelijke software is NIET toegestaan, mochten wij dit constateren dan wordt uw account per direct afgesloten. De mogelijkheid bestaat ook dat wij het desbetreffende software direct verwijderen.

 1. Toegang & Persoonsgegevens

7.1 Dit artikel is van toepassing indien de Afnemer van DUTCH BI een Toegangscode ontvangt.
7.2 DUTCH BI zendt de Afnemer na ontvangst van de Offerte de Toegangscode in een gesloten brief. DUTCH BI sluit elke aansprakelijkheid uit ten aanzien van schade welke mocht ontstaan na de verzending van den Toegangscode. Met name is DUTCH BI niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of verlies van de Toegangscode.
7.3 De Afnemer dient met de Toegangscode zorgvuldig om te gaan. De Afnemer moet verlies, diefstal of misbruik door derden van de Toegangscode direct melden aan DUTCH BI. Tot het tijdstip van melding is de
Afnemer aansprakelijk voor alle schade, welke voortvloeit uit het gebruik dat met de Toegangscode wordt gemaakt.
7.4 Indien de Afnemer de Benaming wil wijzigen, kan zij hiertoe schriftelijk een verzoek indienen bij DUTCH BI. De wijziging gaat in op de dag na verzending door DUTCH BI van de bevestiging hiervan aan de Afnemer.
7.5 Indien de Afnemer het aantal overeengekomen uren vrij gebruik in een kalendermaand, zoals opgenomen in de Overeenkomst overschrijdt, brengt DUTCH BI de Afnemer hiervoor het overeengekomen uurtarief in rekening. Hierbij wordt een gedeelte van een uur op een kwartier naar boven afgerond.
7.6 Indien de Afnemer het aantal overeengekomen uren vrij gebruik in een kalendermaand, zoals opgenomen in de Overeenkomst, niet volledig gebruikt, vervallen deze na afloop van de desbetreffende kalendermaand.

 1. Gebruik

8.1 De Afnemer verkrijgt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht de Aansluiting en de Programmatuur te gebruiken.
8.2 De Afnemer mag uitsluitend in overeenstemming met de Overeenkomst gebruik maken van de Diensten, de Apparatuur en Programmatuur. Voorzover de Programmatuur afkomstig is van een derde zijn op dat gebruik de licentievoorwaarden van deze derde van toepassing.

8.3 Tenzij de licentie voorwaarden van de Programmatuur anders vermelden, is het de Afnemer niet toegestaan derden of andere dan de in de Overeenkomst aangeduide medewerkers van de Afnemer gebruik te laten maken van de Aansluiting of de Programmatuur.
8.4 De Afnemer kan maximaal de in de Overeenkomst aangegeven megabyte aan informatie op de server van DUTCH BI opslaan dan wel laten opslaan. DUTCH BI is niet aansprakelijk voor schade die uit de (overschrijding van) deze opslag voortvloeit.

8.5 De Afnemer zal de algemeen aanvaarde waarden en normen die gelden voor de

communicatie over het Internet in acht nemen.
8.6 De Afnemer verricht geen handelingen waarvan zij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers van het Internet en/of daarop aangesloten netwerken hindert.
8.7 Het is de Afnemer niet toegestaan de Aansluiting te gebruiken voor strafbare of onrechtmatige gedragingen, zoals het zonder toestemming van de rechthebbende verveelvoudigen, verspreiden en distribueren van auteursrechtelijk beschermd materiaal, en het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het Internet en/of daarop aangesloten netwerken waarbij de Afnemer enige beveiliging doorbreekt en/of zich de toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.

8.8 DUTCH BI heeft het recht met onmiddellijke ingang de Afnemer af te sluiten en de Overeenkomst te ontbinden indien zij op grond van haar ter beschikking staande informatie vermoedt dat de Afnemer de Aansluiting gebruikt voor strafbare of onrechtmatige gedragingen via het Internet of daarop aangesloten netwerken. In dit geval ontvangt de Afnemer geen restitutie van vooruitbetaalde gebruiksvergoeding. DUTCH BI behoudt zich het recht voor om de eventuele schade die in verband hiermee is geleden op de Afnemer te verhalen. De Afnemer aanvaardt dat zij geen aanspraak kan maken op enige vergoeding van schade ten gevolge van de afsluiting.

 1. Intellectuele eigendom

9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de Programmatuur, Apparatuur en andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij DUTCH BI of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
9.2 Het is de Afnemer slechts toegestaan de ter beschikking gestelde Programmatuur eenmaal te kopiëren voor back-up doeleinden, tenzij in de licentievoorwaarden van de Programmatuur anders is aangegeven. Bij het maken van de back-up kopie is het de Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent de merken, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit de Programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder mede begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de Programmatuur.
9.3 Tenzij uitdrukkelijk bij wet toegestaan, is het de Afnemer niet toegestaan wijzigingen of toevoegingen aan de Programmatuur aan te brengen of te decompileren.

 1. Geheimhouding & beveiliging

10.1 DUTCH BI zal zich inspannen om zodanige maatregelen te treffen dat geheimhouding wordt betracht met betrekking tot gegevens van de Afnemer, waarvan duidelijk is dat de Afnemer met betrekking tot deze gegevens geheimhouding wenst.
10.2 DUTCH BI zal zich inspannen de Aansluiting of de toegang tot de gegevens die worden opgeslagen te beveiligen. DUTCH BI geeft geen garantie voor de aangebrachte beveiliging. DUTCH BI sluit elke aansprakelijkheid voor schade, die ondanks de door haar genomen voorzorgsmaatregelen mocht ontstaan ten aanzien van de beveiliging van gegevens uit.
10.3
De Afnemer is ermee bekend en aanvaardt dat de ter beschikking gestelde Programmatuur en Apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van DUTCH BI of diens licentiegegevens bevatten. De Afnemer verbindt zich deze Programmatuur en Apparatuur geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze haar ter beschikking zijn gesteld.

 1. Prijzen

11.1 Een Overeenkomst wordt gesloten op basis van de op het tijdstip tot 31 dec van jaar en de afsluiting geldende prijzen. Prijzen zijn exclusief BTW, inclusief eventuele heffingen en/of rechten, exclusief telefoonkosten en aanvullende diensten, tenzij anders overeengekomen.
11.2 DUTCH BI is gerechtigd de tarieven te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk een maand voordat deze ingaan op de meest geëigende wijze aan de gebruiker bekend gemaakt.

 1. Betaling

12.1 Alle betalingen dienen bij vooruitbetaling voor de in de Overeenkomst genoemde periode te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.
12.2 Facturen voor levering zijn uitsluitend betaalbaar aan DUTCH BI.
12.3 Vanaf het moment, waarop de Afnemer in verzuim is, tot aan de dag van volledige betaling, is deze vertragingsrente verschuldigd van 12 procent per maand, of gedeelte van de maand, onverminderd het recht van DUTCH BI op volledige schadevergoeding op basis van de wet.

12.4 In geval van niet tijdige betaling is DUTCH BI gerechtigd de Afnemer zonder aankondiging of mededeling af te sluiten van het systeem totdat alle facturen betaald zijn.
12.5 Alle kosten van invordering van het door de Afnemer verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de Afnemer. De hoogte van de aan DUTCH BI verschuldigde incassokosten wordt berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zoals dat van tijd tot tijd wordt vastgesteld.
12.6 De Afnemer is bij of na het aangaan van de Overeenkomst op eerste verzoek daartoe van DUTCH BI telkens gehouden tot verschaffing van voldoende zekerheid in verband met zijn betalingsverplichtingen en andere uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. In afwachting van deze zekerheidsverschaffing is DUTCH BI gerechtigd tot opschorting van haar verplichtingen.
12.7 Betalingen van de Afnemer aan DUTCH BI zullen steeds worden geacht te strekken tot voldoening der verschuldigde rente en/of kosten en vervolgens tot voldoening van openstaande facturen. 12.8 Op reparatieopdrachten wordt door DUTCH BI een minimaal bedrag van €. 50,-- in rekening gebracht, exclusief BTW en exclusief administratie-, verzend- en behandelingskosten.
12.9 De betaling van de DUTCH BI toegezonden facturen voor uitgevoerde werkzaamheden en /of geleverde diensten dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder aftrek van korting of schuldvergelijking welke niet uitdrukkelijk en of schriftelijk door DUTCH BI is toegestaan.
12.10 Reclameren over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 7 dagen na dagtekening van deze facturen.
12.11 Na het verstrijken van deze termijnen wordt de opdrachtgever geacht het geleverde c.q. de facturen te hebben goedgekeurd, waarna het recht op reclameren komt vervallen.
12.12 DUTCH BI is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken opdrachtgever op het ogenblik van indienen zijn reclame aan al zijn alsdan jegens DUTCH BI bestaande verplichtingen uit welke overeenkomst tussen hem en DUTCH BI dan ook voortvloeiende, heeft voldaan.
12.13 Het indienen van een reclame ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichtingen jegens DUTCH BI.
12.14 Opdrachtgever verbindt zich op straffe van verval van zijn reclamerecht, de producten onverwijld na aflevering zorgvuldig op gebreken te onderzoeken.
12.15 Zonder schriftelijke toestemmingen van DUTCH BI mogen geen producten worden geretourneerd.
De te verzenden goederen zijn volledig voor rekening en verantwoording van opdrachtgever en dienen in originele verpakking in staat van nieuw, franco aangeleverd te worden.

 1. Ontbinding / Schadevergoeding / Opschorting

13.1 Indien de Afnemer:
a) zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot

boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd; of

 1. b) enige uit kracht der wet of Overeenkomst op hem rustende verplichtingen jegens DUTCH BI na schriftelijke ingebrekestelling niet of niet geheel nakomt; of
 2. c) nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of
 3. d) overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf, of tot ontbinding;
  wordt de Afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld onmiddellijk
  opeisbaar zijn.

13.2 Onverminderd het overigens in de Overeenkomst bepaalde, is DUTCH BI in de in het artikel 13.1 genoemde gevallen gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist:

 1. a) de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk tot ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de Afnemer; en/of
  b) enig door de Afnemer aan DUTCH BI verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen; en/of
  c) alvorens verder te presteren eerst van de gebruiker zekerheid te verkrijgen voor (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
  3 Indien DUTCH BI als gevolg van redelijkerwijs niet voor DUTCH BI voorzienbare omstandigheden als bedoeld in artikel 14.2 wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) te voeren, is DUTCH BI. gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een daartoe strekkend schriftelijk bericht aan de Afnemer zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, onverminderd het recht van DUTCH BI op betaling door de Afnemer voor reeds door DUTCH BI verrichte prestaties. In geval van opschorting zal DUTCH BI alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.
  13.4 Leverancier aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 13 blijkt.
  13.5 De totale aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een huurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 100.000,- (honderd duizend Euro).
  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 2. a) de redelijke kosten die Cliënt zou moeten maken om de prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Cliënt de overeenkomst heeft ontbonden;
 3. b) de kosten die Cliënt heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Leverancier op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
 4. c) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
 5. d) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
  6 De totale aansprakelijkheid van Leverancier voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan €. 100.000,- (honderd duizend Euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

13.7 Aansprakelijkheid van Leverancier voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
13.8 Buiten de in artikel 13.5 en 13.6 genoemde gevallen rust op Leverancier geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 13.5 en 13.6 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Leverancier.

13.9 De aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Cliënt Leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Leverancier ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren.

13.10 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Cliënt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Leverancier meldt.
13.11 Cliënt vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Cliënt aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Leverancier geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover Cliënt bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

 1. Aansprakelijkheid

14.1 DUTCH BI is niet aansprakelijk voor enige schade die de Afnemer lijdt door tekortkomingen van DUTCH BI bij de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van DUTCH BI.
14.2 DUTCH BI is in elk geval nimmer aansprakelijk voor uitval of niet beschikbaarheid van de Diensten, als gevolg van redelijkerwijs voor haar niet voorzienbare omstandigheden. Hieronder worden ondermeer maar niet uitsluitend verstaan, overheidsmaatregelen, staking, ingebreke blijven van toeleveranciers van DUTCH BI, storingen in de verbindingen van KPN Telecom of enige andere telecommunicatieonderneming, verdwijnen van computerbestanden, storingen met andere aangesloten netwerken, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van DUTCH BI liggen.
14.3 DUTCH BI is in elk geval nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is DUTCH BI gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van het Internet ten gevolge van het onderhoud aan de Apparatuur of Programmatuur door of vanwege DUTCH BI, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade door het gebruik van creditcard acceptatiemechanismen of elektronische betaling of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de Afnemer.
14.4 DUTCH BI geeft geen garantie op de geleverde Programmatuur en Apparatuur. DUTCH BI accepteert ten aanzien van deze Programmatuur en Apparatuur geen enkele aansprakelijkheid.
14.5 DUTCH BI is niet aansprakelijk voor eventuele kosten te maken of gemaakt ten gevolge van wijzigingen in het welkomstbeeld, de inbelnummers van DUTCH BI, de DUTCH BI -index of de Toegangscode. 14.6 Voorzover sprake is van aansprakelijkheid van DUTCH BI is de schadevergoeding beperkt tot een maximum per gebeurtenis van de in het voorafgaande jaar door DUTCH BI ontvangen gebruikersvergoedingen.
14.7 De Afnemer vrijwaart DUTCH BI voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht ontstaan door het gebruik van de Aansluiting door of vanwege de Afnemer.

 1. Geschillen

15.1 Op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de Overeenkomst, zullen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde Nederlandse rechter. 15.3 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen DUTCH BI en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

 1. Uitvoering werkzaamheden

16.1 Bij opdrachten op basis van een uurtarief kan in onderling overleg ook buiten de gangbare werktijden door DUTCH BI worden gewerkt.

 1. Eigendom

17.1 Aan opdrachtgever geleverde zaken blijven het eigendom van DUTCH BI totdat alle door opdrachtgever uit welke hoofde dan ook verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan.

 1. Medewerking opdrachtgever

18.1 De opdrachtgever zal DUTCH BI steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke DUTCH BI noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten.
18.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever aan DUTCH BI apparatuur, materialen, informatiedragers en /of gegevens op informatiedragers zal verschaffen zullen deze voldoen aan de specificaties, die DUTCH BI aan de opdrachtgever ter kennis brengt.
18.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de ruimte van de opdrachtgever, waar DUTCH BI haar werkzaamheden verricht, waar de controle of testwerkzaamheden moeten plaatsvinden en /of waar de (op)geleverde zaken, waarop garantieverplichtingen , - zoals in artikel 6 omschreven - betrekking hebben zich bevinden, in overeenstemming wordt gebracht met de daaraan door DUTCH BI te stellen eisen van temperatuur, vochtigheidsgraad, tochtvrijheid, stroom- en watertoevoer en andere omgevingseisen en dat deze vereisten bij voortduring in stand worden gehouden.
18.4 Ingeval medewerkers van Leverancier op de locatie van Cliënt werkzaamheden verrichten, zal Cliënt kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals - indien van toepassing- een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten etc. zorgdragen. Cliënt zal Leverancier vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Leverancier daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Cliënt of van onveilige situaties in diens organisatie.

 1. Overmacht

19.1 Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van overheidsbevel of wetsvoorschrift, oorlog, oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, brand of andere vernietigingen in ons bedrijf, gehele of gedeeltelijke staking van het vervoersapparaat en breuk aan machines en /of gereedschappen of andere storingen in ons bedrijf of in het bedrijf van onze toeleveranciers.

19.2 In geval van overmacht, zoals in 19.1 omschreven - ook al was deze omstandigheid ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst of het verkrijgen van de opdracht te voorzien - waardoor DUTCH BI tijdelijk niet in staat is de overeenkomst na te komen of de opdracht uit te voeren, is DUTCH BI gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst of opdracht voor de duur van de verhindering op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat DUTCH BI in dat geval tot enige schadevergoeding of boete gehouden is.

19.3 In het geval bedoeld in 19.2 is de opdrachtgever niet gerechtigd ontbinding der overeenkomst te vorderen, c.q. de aan DUTCH BI verleende opdracht in te trekken.
19.4 Indien en voor zover DUTCH BI haar verbintenissen door overmacht niet kan nakomen, behoeft de opdrachtgever de daarmede overeenkomende gedeelten van de overeengekomen prijs niet te betalen.
19.5 Indien de overmacht drie (3) maanden heeft geduurd, of indien vaststaat dat overmacht langer dan zes maanden zal duren kunnen beide partijen de overeenkomst tussentijds beëindigen zonder inachtneming van enigerlei opzegtermijn, met dien verstande dat zodanige tussentijdse beëindiging niet langer mogelijk is dan de verbintenis waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werk verhinderd, alsnog werd nagekomen. De opdrachtgever dient in het geval van tussentijdse beëindiging wegens overmacht de periodiek of bij uitbetaling verschuldigde gedeelten van de overeengekomen prijs alsnog te voldoen over de tijd voordat de overmachttoestand intrad.

 1. Levering, montage, installatie

20.1 De eventuele montage- en /of installatiewerkzaamheden zijn steeds voor rekening van opdrachtgever en worden berekend overeenkomstig de dan geldende tarieven tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen is.
20.2 De opgaven van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestiging en /of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak ook, zal de afnemer nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting welke door hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, bij excessieve overschrijding van de

levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van DUTCH BI zal deze in nader overleg treden met de opdrachtgever.
20.3 Het tijdvak waarbinnen c.q. het tijdstip waarop DUTCH BI de overeengekomen werkzaamheden of de overeengekomen leveringen zal moeten hebben verricht, is vastgelegd in de verwachting dat de omstandigheden, waaronder de (op)levering zal plaatsvinden, na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen.
20.4 Indien een dergelijke wijziging der omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan zal plaatsvinden, zodat vertraging wordt veroorzaakt, wordt het overeengekomen tijdstip van (op)levering dienovereenkomstig verschoven onverminderd het in 19.1 tot en met 19.5 bepaalde voor het geval dat DUTCH BI door overmacht de overeenkomst tijdelijk of blijvend niet kan nakomen. 20.5 Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden en /of levering in fasen zullen plaatsvinden mag DUTCH BI de aanvang van de werkzaamheden en /of leveringen die tot een fase behoren uitstellen, totdat de opdrachtgever de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al haar financiële verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan.
20.6 Wanneer de voor de in de opdracht omschreven controle- of testwerkzaamheden benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de opdracht ter beschikking staan van DUTCH BI worden de werkzaamheden geacht door de opdrachtgever te zijn aanvaard.
20.7 Verzending, vervoer en /of overdracht van goederen, daaronder begrepen materialen, informatiedragers en apparatuur, geschiedt steeds voor rekening van de opdrachtgever. Na aflevering bij de ingang van het adres van installatie door of namens DUTCH BI draagt opdrachtgever alle risico's van verlies, vergaan of beschadiging, ongeacht de oorzaak daarvan.
20.8 Orders worden af Naarden geleverd, tenzij anders is overeengekomen.

 1. Computer Service

21.1 De in dit hoofdstuk "Computerservice" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen uit deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Leverancier diensten op het gebied van computerservice (automatische informatieverwerking) verleent, waaronder wordt verstaan het verwerken van gegevens met behulp van door Leverancier beheerde programmatuur en apparatuur.
21.2 Leverancier zal de computerservice met zorg verrichten overeenkomstig de met Cliënt schriftelijk vastgelegde procedures en afspraken
21.3 Alle door Leverancier te verwerken gegevens zullen overeenkomstig de door Leverancier te stellen voorwaarden door Cliënt worden geprepareerd en worden aangeleverd. Tenzij anders is overeengekomen, zal Cliënt de te verwerken gegevens brengen naar en de resultaten van de verwerking ophalen van de plaats waar Leverancier de computerservice uitvoert. Transport geschiedt voor rekening en risico van Cliënt, ook indien dit door Leverancier wordt uitgevoerd of verzorgd.
21.4 Cliënt staat er voor in dat alle door hem aan Leverancier ter uitvoering van de computerservice ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan Leverancier verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van Leverancier.
21.5 Alle door Leverancier bij de computerservice te gebruiken apparatuur, programmatuur en andere materialen blijven het eigendom respectievelijk voorwerp van intellectuele en industriële eigendom van Leverancier, ook indien Cliënt een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan door Leverancier. Leverancier kan de van Cliënt ontvangen producten en gegevens en de resultaten van de verwerking onder zich houden totdat Cliënt alle aan Leverancier verschuldigde bedragen betaald heeft.
21.6 Leverancier kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de computerservice aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij Cliënt geldende procedures tot gevolg hebben, zal Leverancier Cliënt hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van Cliënt. In zodanig geval kan Cliënt de overeenkomst schriftelijk door opzegging beëindigen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of Leverancier de kosten van deze wijziging voor zijn rekening neemt.
21.7 Leverancier zal zich er naar beste kunnen voor inspannen dat de door hem bij de uitvoering van decomputerservice gebruikte programmatuur voor zover mogelijk wordt aangepast aan wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften.

Des verzocht zal Leverancier tegen de bij hem gebruikelijke tarieven Cliënt adviseren over de gevolgen van deze aanpassingen voor Cliënt.
21.8 Telecommunicatie
Indien bij computerservice gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, is Cliënt verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige beschikbaarheid ervan. Leverancier is niet verantwoordelijk voor niet aan hem toe te rekenen transmissiefouten.

21.9 Bij verwerking van gegevens met gebruik van telecommunicatiefaciliteiten zal Leverancier Cliënt toegang – of identificatiecodes toewijzen. Cliënt zal de toegangscodes vertrouwelijk behandelen en slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar maken.

21.10 Beveiliging en privacy
Cliënt staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet persoonsregistraties gesteld, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht. Cliënt zal Leverancier alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken. Leverancier zal voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de persoonsregistraties zorg dragen.
21.11 Cliënt vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden die jegens Leverancier mochten worden ingesteld wegens schending van de Wet persoonsregistraties en/of wettelijke bewaartermijnen.
21.12 Garantie
Tenzij anders is overeengekomen, is Leverancier niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van de computerservice. Cliënt zal deze resultaten na ontvangst controleren. Leverancier staat er niet voor in dat de computerservice foutloos zal worden verleend. Indien onvolkomenheden in de resultaten van de verwerking een direct gevolg zijn van producten, programmatuur, informatiedragers, procedures of bedieningshandelingen waarvoor Leverancier uit hoofde van de overeenkomst uitdrukkelijk verantwoordelijk is, zal Leverancier de computerservice herhalen teneinde naar beste vermogen deze onvolkomenheden te herstellen, mits de voor het herhalen van de computerservice benodigde gegevens nog beschikbaar zijn en Cliënt de onvolkomenheden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na ontvangst van de resultaten, schriftelijk en gedetailleerd aan Leverancier kenbaar maakt. De herhaling zal gratis worden uitgevoerd. Indien de onvolkomenheden niet zijn toe te rekenen aan Leverancier, kan Cliënt Leverancier verzoeken de computerservice te herhalen, in welk geval Leverancier de kosten daarvan in rekening zal brengen.
Indien herstel van onvolkomenheden die toegerekend moeten worden aan Leverancier redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Leverancier de voor de betreffende computerservice door Cliënt verschuldigde bedragen crediteren, zonder verder of anderszins jegens Cliënt aansprakelijk te zijn.

 1. Wijziging en meerwerk

22.1 Indien Leverancier op verzoek of met voorafgaande instemming van Cliënt werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Cliënt aan Leverancier worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Leverancier. Leverancier is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

22.2 Cliënt aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 20.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Cliënt en Leverancier, kunnen worden beïnvloed.
22.3 Voorzover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Leverancier Cliënt tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

 1. Ontwikkeling van programmatuur en onderhoud

23.1 De in dit hoofdstuk "Ontwikkeling van programmatuur" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bijzondere bepalingen uit het hoofdstuk "Dienstverlening", van toepassing indien Leverancier in opdracht van Cliënt programmatuur ontwikkelt. Op deze programmatuur is ook het hoofdstuk "Gebruik en onderhoud van programmatuur" van toepassing, behalve voor zover daarvan in dit hoofdstuk

wordt afgeweken. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie.

23.2 Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Leverancier zal de programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Cliënt te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Cliënt instaat.

23.3 Leverancier is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Cliënt de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

23.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verkrijgt Cliënt het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Cliënt ter beschikking worden gesteld en is Cliënt gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.

23.5 Aflevering, installatie en acceptatie
Leverancier zal de te ontwikkelen programmatuur aan Cliënt conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door Leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen.
23.6 Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door Leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is het Cliënt niet toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken.
23.7 De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:
a) indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door Leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel
b) indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel
c) indien Leverancier vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 23.9 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel 23.10 aan acceptatie niet in de weg staan.
In afwijking van het voorgaande zal de programmatuur, indien Cliënt daarvan vóór het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.
23.8 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Cliënt Leverancier hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.
23.9 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten in de zin van artikel 6.7 bevat, zal Cliënt Leverancier uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. Leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Leverancier gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen. 23.10 Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Leverancier om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 26, indien toepasselijk, te herstellen.
23.11 Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

23.12 Gebruik en onderhoud van programmatuur
De in dit hoofdstuk "Gebruik en onderhoud van programmatuur" vermelde bepalingen zijn, naast

de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing op alle door Leverancier ter beschikking gestelde programmatuur. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel door Leverancier te verstrekken nieuwe versies.

23.13 Gebruiksrecht
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verleent Leverancier Cliënt het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Cliënt zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Cliënt uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.
23.14 De programmatuur mag door Cliënt uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de ene verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets is overeengekomen gelden de verwerkingseenheid van Cliënt waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere verwerkingseenheden voor zover dat uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt.
23.15 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Cliënt niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Cliënt gebruikt. Cliënt zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten, en niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden ('timesharing'). De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Cliënt ter beschikking gesteld.
23.16 Onverwijld na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de programmatuur zal Cliënt alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan Leverancier retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat Cliënt bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal Cliënt van zodanige vernietiging Leverancier onverwijld schriftelijk melding maken.
23.17 Aflevering, installatie en acceptatie Leverancier zal de programmatuur op de overeengekomen soort en formaat informatiedragers aan Cliënt afleveren en, indien een door Leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, de programmatuur bij Cliënt installeren.
23.18 Indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen, aanvaardt Cliënt de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt, onverminderd de verplichtingen van Leverancier ingevolge de garantie van artikel 23.19

23.19 Garantie
Gedurende een periode van drie maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, drie maanden na acceptatie, zal Leverancier naar beste vermogen eventuele fouten in de programmatuur in de zin van artikel 6.7 herstellen indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Leverancier zijn gemeld. Leverancier garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd. Het herstel zal gratis worden uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van Cliënt is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Leverancier zijn gebruikelijke tarieven en kosten van herstel in rekening zal brengen. Leverancier kan zijn gebruikelijke tarieven en de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Cliënt of van andere niet aan Leverancier toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantieverplichting vervalt indien Cliënt zonder schriftelijke toestemming van Leverancier wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of doet aanbrengen.

23.20 Herstel van fouten zal geschieden op een door Leverancier te bepalen locatie. Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
23.21 Na afloop van de in artikel 23.19 bedoelde garantieperiode is Leverancier niet gehouden eventuele fouten te herstellen, tenzij er tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten dat zodanig herstel omvat.

23.22 Onderhoud
Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal Cliënt overeenkomstig de gebruikelijke procedures van Leverancier geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd aan Leverancier melden. Na ontvangst van de melding zal Leverancier naar beste vermogen fouten in de zin van artikel 6.7 trachten te herstellen en/of verbeteringen aanbrengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door Leverancier te bepalen wijze en termijn aan Cliënt ter beschikking worden gesteld. Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
23.23 Leverancier garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.
23.24 3 Leverancier kan zijn gebruikelijke tarieven en zijn kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan Leverancier toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan Leverancier is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud. 23.25 Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal Leverancier bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan Cliënt ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Leverancier niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot de betreffende oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan Leverancier van Cliënt verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met Leverancier aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.
23.26 Indien Cliënt niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met Leverancier is aangegaan, kan Leverancier door Cliënt niet gehouden worden op een later moment wel een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.

 1. Uitsluitingen

24.1 Werkzaamheden wegens het onderzoek of herstel van storingen welke voortvloeien uit het onoordeelkundig gebruik van de apparatuur of van buiten komende oorzaken, zoals fouten in communicatielijnen of in spanningsvoorziening, of koppelingen met c.q. gebruikmaking van apparatuur, programmatuur of materialen welke niet onder de overeenkomst vallen, behoren niet tot de verplichtingen van Leverancier op grond van de overeenkomst, en zullen Cliënt apart in rekening worden gebracht tegen de geldende tarieven.

24.2 In de onderhoudsprijs zijn niet begrepen:
het vervangen van verbruiksartikelen zoals onder andere, magnetische opslagmedia, en inktlinten; de vervangingskosten van onderdelen alsmede onderhoudsdiensten voor het herstel van storingen die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door pogingen tot herstel door anderen dan Leverancier of diens hulppersonen; werkzaamheden ten behoeve van gedeeltelijke of algehele revisie der apparatuur; modificaties aan apparatuur; verplaatsing, verhuizing, herinstallatie van apparatuur of werkzaamheden ten gevolge hiervan.

voor enige aanspraak van een derde terzake van deze informatie en de domeinnaam.
6.2 De Afnemer verplicht zich jegens

Dutch BI

ALGEMENE LEVERINGS-, VERKOOP- EN BETALINGSVOORWAARDEN VOOR Dutch BI, gevestigd te Amstelveen, hierna te noemen Dutch BI.

 1. Begripsomschrijvingen
 2. a) Aansluiting: De dienst waarbij een koppeling tussen het interne netwerk of apparatuur van de Afnemer en het Internet en/of de daarop aangesloten netwerken tot stand wordt gebracht, waardoor het gebruik van deze netwerken door de Afnemer mogelijk wordt.
  b) Afnemer: De onderneming die op grond van de Overeenkomst Diensten van DUTCH BI afneemt.
 3. c) Apparatuur: De apparatuur die Dutch BI krachtens de Overeenkomst levert.
  d) Benaming: De unieke benaming, het zogenaamde login-ID, dat de Afnemer krijgt toegekend door DUTCH BI voor de Aansluiting.
  e) Diensten: De diensten die Dutch BI op grond van de Overeenkomst aanbiedt.
  f) Offerte: Ieder aanbod van Dutch BI voor de levering van de Diensten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
  g) Overeenkomst: Een schriftelijk door Afnemer aanvaarde Offerte.
  h) Password: De (lees-) tekens die de Afnemer naast de Benaming kiest om toegang tot het Internet en/of de daarop aangesloten netwerken te verkrijgen.
  i) Programmatuur: De programmatuur, met de daarbij behorende documentatie, die DUTCH BI krachtens de Overeenkomst levert.
  j) Toegangscode: De Benaming en het Password van de Afnemer die DUTCH BI ter beschikking stelt aan de Afnemer teneinde toegang te verkrijgen tot het Internet en/of de daarop aangesloten netwerken.
  k) Dutch BI: Dutch BI gevestigd te Pieter Lastmanweg 5, 1181 XG te Amstelveen.
 4. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van de Afnemer, andere algemene voorwaarden van Dutch BI of een derde, toepasselijk op alle aanbiedingen voor levering en/of diensten van Dutch BI, alsmede alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

2.2 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voorzover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Dutch BI zijn aanvaard en gelden alleen voor desbetreffende overeenkomst(en).
2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. In dat geval zullen partijen overleggen over de inhoud van een nieuwe bepaling die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.4 Dutch BI behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, waarvan DUTCH BI de Afnemer tenminste een maand voordat de wijziging van kracht wordt op de hoogte zal stellen. Indien de Afnemer een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 1. Aanbiedingen

3.1 Alle Offertes zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, als de levertijd betreft, tenzij schriftelijk anders vermeld.
3.2 Dutch BI heeft het recht om haar moverende redenen een offerte in te trekken zonder daarvoor op enige wijze jegens de Afnemer aansprakelijk te zijn.

 1. Overeenkomst

4.1 Tenzij anders overeengekomen, wordt een Overeenkomst aangegaan voor één jaar. De Overeenkomst wordt steeds voor de duur van een jaar verlengd, tenzij de overeenkomst uiterlijk 3 maanden voor het einde van het jaar is opgezegd.
4.2 Na de totstandkoming van de Overeenkomst en de gemaakte afspraken en/of eventuele toezeggingen door of namens Dutch BI kan ontbinding slechts schriftelijk plaats vinden indien Dutch BI ook daarmee akkoord gaat.

 1. Leveranties

5.1 Dutch BI zal zich inspannen de Diensten, de Apparatuur en de Programmatuur te leveren conform de Overeenkomst.
5.2 Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven. Overschrijding van de levertijd geeft de Afnemer geen recht op enige schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

5.3 Dutch BI behoudt zich het recht voor procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Aansluiting en/of de Toegangscode door te voeren, indien het functioneren van de Aansluiting dit vereist. DUTCH BI zal de Afnemer hierover tijdig informeren, indien deze de bereikbaarheid van het Internet en/of daarop aangesloten netwerken voor de Afnemer nadelig beïnvloeden.

 1. Aansluiting internet inclusief webhosting

6.1 De Afnemer zal de voor de Aansluiting benodigde formulieren invullen en ondertekenen. Afnemer staat jegens DUTCH BI in voor de juistheid van de ingevulde gegevens en vrijwaart DUTCH BI voor enige aanspraak van een derde terzake van deze informatie en de domeinnaam.
6.2 De Afnemer verplicht zich jegens DUTCH BI te voldoen aan de voorschriften die in verband met de registratie, het gebruik van Internet-netwerknummers en domeinnamen zijn gesteld door de hiermee belaste instanties en vrijwaart DUTCH BI voor enige aanspraak van derden terzake.

6.3 DUTCH BI heeft het recht de Aansluiting tijdelijk te blokkeren en/of te beperken indien de Afnemer een verplichting jegens DUTCH BI, niet behoorlijk, of niet volledig nakomt dan wel indien zij in strijd handelt met de Overeenkomst. Blokkering of beperking van de Aansluiting laten de betalingsplicht van de Afnemer onverlet. De Afnemer aanvaardt dat zij geen aanspraak kan maken op vergoeding van schade ten gevolge van de blokkering.

6.4 Het contract is niet overdraagbaar. Het is De Afnemer toegestaan ruimte op zijn site aan derden te verhuren, te verkopen, ter beschikking te stellen. De Afnemer is verantwoordelijk en is als zodanig gebonden aan de voorwaarden van deze overeenkomst. DUTCH BI faciliteiten behorende tot de mogelijkheden in DUTCH BI Servers pakketten mogen alleen na schriftelijke toestemming van DUTCH BI aan derden worden toegestaan. Een verstrekt DUTCH BI-password is strikt persoonlijk.
6.5 DUTCH BI Servers mogen uitsluitend gebruikt worden voor uitingen binnen de wetten als uitgevaardigd door plaatselijke en landelijke overheden en daar waar van toepassing binnen de NL wetgevingen. De Afnemer verklaart hierbij uitdrukkelijk dat DUTCH BI geen enkele aansprakelijkheid voor haar handelen op het internet draagt, waaronder begrepen claims, schades, gevolgschade, onrechtmatig handelen, wetsovertredingen, hoe ook genaamd.
6.6 DUTCH BI zal al het mogelijke wat in haar vermogen ligt doen, om een snelle verbinding van de website van De Afnemer te waarborgen. DUTCH BI is niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade die het gevolg is van overmacht. Onbereikbaarheid van de servers ten gevolge van stroomuitval of stroomstoring, alsmede van onderhoud aan apparatuur en/of software wordt als zodanig aangemerkt.
6.7 De Afnemer kan vrijelijk over zijn informatiedata beschikken. Dit sluit iedere aansprakelijkheid voor DUTCH BI op het aanbod van De Afnemer nadrukkelijk uit. Pornografisch en/of obsceen materiaal is niet toegestaan. "Spammen", zijnde het massaal, eenvormig per e-mail verspreiden van boodschappen kan tot onmiddellijke afsluiting van Afnemers aanwezigheid op DUTCH BI servers leiden. Elke poging schade toe te brengen aan DUTCH BI hardware en/of software is uitdrukkelijk verboden en kan eveneens tot onmiddellijke afsluiting leiden.
6.8 DUTCH BI zal de door De Afnemer gewenste domeinnaam administratief ten behoeve van hem aanvragen en is niet aansprakelijk voor welke (gevolg)schade die enige derde geleden heeft wegens overtreding van diens rechten door dit handelen van De Afnemer.
6.9 Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. DUTCH BI kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. DUTCH BI is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
6.10 Data / E-mail verkeer
Het data / e-mail verkeer is onbeperkt met dien verstande dat een en ander acceptabel dient te zijn in verhouding tot het doorsnee verbruik van de gemiddelde gebruiker, indien een dergelijke website exceptioneel verbruik vertoond zal deze worden verwijderd cq een toeslag krijgen op

het extreme gebruik. Wij brengen cliënt op de hoogte van dit extreme gebruik en stellen deze in de gelegenheid een toeslag te betalen op dit extreem gebruik van het data/e-mail verkeer, een en ander in overleg met DUTCH BI, indien de betreffende eigenaar van de website hiermede niet akkoord wenst te gaan, zal hij tot uiterlijk 12.00 uur na de mededeling, in de gelegenheid worden gesteld de onderhavige website elders onder te brengen en te verwijderen van de Servers van DUTCH BI. Geeft de cliënt hieraan geen gehoor dan is DUTCH BI gerechtigd, zonder verdere melding, de onderhavige website te verwijderen van diens Servers. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

6.11 Illegale content
Het is in Nederland verboden om bepaalde content digitaal te publiceren. Hierbij moet worden gedacht aan schending van auteursrechten, merkenrecht en portretrecht, maar ook aan uitings- en verspreidingsdelicten.
6.12 Kinderporno
Kinderporno is strafbaar gesteld in artikel 240b van het Wetboek van strafrecht. Dit houdt in: Degene wordt bestraft die een afbeelding of een gegevensdrager met een afbeelding van een seksuele gedraging verspreidt, openlijk tentoonstelt, vervaardigt, invoert, doorvoert of in voorraad heeft waarbij iemand is betrokken die de leeftijd van zestien (16) jaar nog niet heeft bereikt.
6.13 IRC- en of Chat software
Het draaien van IRC dergelijke software is NIET toegestaan, mochten wij dit constateren dan wordt uw account per direct afgesloten. De mogelijkheid bestaat ook dat wij het desbetreffende software direct verwijderen.

 1. Toegang & Persoonsgegevens

7.1 Dit artikel is van toepassing indien de Afnemer van DUTCH BI een Toegangscode ontvangt.
7.2 DUTCH BI zendt de Afnemer na ontvangst van de Offerte de Toegangscode in een gesloten brief. DUTCH BI sluit elke aansprakelijkheid uit ten aanzien van schade welke mocht ontstaan na de verzending van den Toegangscode. Met name is DUTCH BI niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of verlies van de Toegangscode.
7.3 De Afnemer dient met de Toegangscode zorgvuldig om te gaan. De Afnemer moet verlies, diefstal of misbruik door derden van de Toegangscode direct melden aan DUTCH BI. Tot het tijdstip van melding is de
Afnemer aansprakelijk voor alle schade, welke voortvloeit uit het gebruik dat met de Toegangscode wordt gemaakt.
7.4 Indien de Afnemer de Benaming wil wijzigen, kan zij hiertoe schriftelijk een verzoek indienen bij DUTCH BI. De wijziging gaat in op de dag na verzending door DUTCH BI van de bevestiging hiervan aan de Afnemer.
7.5 Indien de Afnemer het aantal overeengekomen uren vrij gebruik in een kalendermaand, zoals opgenomen in de Overeenkomst overschrijdt, brengt DUTCH BI de Afnemer hiervoor het overeengekomen uurtarief in rekening. Hierbij wordt een gedeelte van een uur op een kwartier naar boven afgerond.
7.6 Indien de Afnemer het aantal overeengekomen uren vrij gebruik in een kalendermaand, zoals opgenomen in de Overeenkomst, niet volledig gebruikt, vervallen deze na afloop van de desbetreffende kalendermaand.

 1. Gebruik

8.1 De Afnemer verkrijgt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht de Aansluiting en de Programmatuur te gebruiken.
8.2 De Afnemer mag uitsluitend in overeenstemming met de Overeenkomst gebruik maken van de Diensten, de Apparatuur en Programmatuur. Voorzover de Programmatuur afkomstig is van een derde zijn op dat gebruik de licentievoorwaarden van deze derde van toepassing.

8.3 Tenzij de licentie voorwaarden van de Programmatuur anders vermelden, is het de Afnemer niet toegestaan derden of andere dan de in de Overeenkomst aangeduide medewerkers van de Afnemer gebruik te laten maken van de Aansluiting of de Programmatuur.
8.4 De Afnemer kan maximaal de in de Overeenkomst aangegeven megabyte aan informatie op de server van DUTCH BI opslaan dan wel laten opslaan. DUTCH BI is niet aansprakelijk voor schade die uit de (overschrijding van) deze opslag voortvloeit.

8.5 De Afnemer zal de algemeen aanvaarde waarden en normen die gelden voor de

communicatie over het Internet in acht nemen.
8.6 De Afnemer verricht geen handelingen waarvan zij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers van het Internet en/of daarop aangesloten netwerken hindert.
8.7 Het is de Afnemer niet toegestaan de Aansluiting te gebruiken voor strafbare of onrechtmatige gedragingen, zoals het zonder toestemming van de rechthebbende verveelvoudigen, verspreiden en distribueren van auteursrechtelijk beschermd materiaal, en het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het Internet en/of daarop aangesloten netwerken waarbij de Afnemer enige beveiliging doorbreekt en/of zich de toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.

8.8 DUTCH BI heeft het recht met onmiddellijke ingang de Afnemer af te sluiten en de Overeenkomst te ontbinden indien zij op grond van haar ter beschikking staande informatie vermoedt dat de Afnemer de Aansluiting gebruikt voor strafbare of onrechtmatige gedragingen via het Internet of daarop aangesloten netwerken. In dit geval ontvangt de Afnemer geen restitutie van vooruitbetaalde gebruiksvergoeding. DUTCH BI behoudt zich het recht voor om de eventuele schade die in verband hiermee is geleden op de Afnemer te verhalen. De Afnemer aanvaardt dat zij geen aanspraak kan maken op enige vergoeding van schade ten gevolge van de afsluiting.

 1. Intellectuele eigendom

9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de Programmatuur, Apparatuur en andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij DUTCH BI of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
9.2 Het is de Afnemer slechts toegestaan de ter beschikking gestelde Programmatuur eenmaal te kopiëren voor back-up doeleinden, tenzij in de licentievoorwaarden van de Programmatuur anders is aangegeven. Bij het maken van de back-up kopie is het de Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent de merken, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit de Programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder mede begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de Programmatuur.
9.3 Tenzij uitdrukkelijk bij wet toegestaan, is het de Afnemer niet toegestaan wijzigingen of toevoegingen aan de Programmatuur aan te brengen of te decompileren.

 1. Geheimhouding & beveiliging

10.1 DUTCH BI zal zich inspannen om zodanige maatregelen te treffen dat geheimhouding wordt betracht met betrekking tot gegevens van de Afnemer, waarvan duidelijk is dat de Afnemer met betrekking tot deze gegevens geheimhouding wenst.
10.2 DUTCH BI zal zich inspannen de Aansluiting of de toegang tot de gegevens die worden opgeslagen te beveiligen. DUTCH BI geeft geen garantie voor de aangebrachte beveiliging. DUTCH BI sluit elke aansprakelijkheid voor schade, die ondanks de door haar genomen voorzorgsmaatregelen mocht ontstaan ten aanzien van de beveiliging van gegevens uit.
10.3
De Afnemer is ermee bekend en aanvaardt dat de ter beschikking gestelde Programmatuur en Apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van DUTCH BI of diens licentiegegevens bevatten. De Afnemer verbindt zich deze Programmatuur en Apparatuur geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze haar ter beschikking zijn gesteld.

 1. Prijzen

11.1 Een Overeenkomst wordt gesloten op basis van de op het tijdstip tot 31 dec van jaar en de afsluiting geldende prijzen. Prijzen zijn exclusief BTW, inclusief eventuele heffingen en/of rechten, exclusief telefoonkosten en aanvullende diensten, tenzij anders overeengekomen.
11.2 DUTCH BI is gerechtigd de tarieven te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk een maand voordat deze ingaan op de meest geëigende wijze aan de gebruiker bekend gemaakt.

 1. Betaling

12.1 Alle betalingen dienen bij vooruitbetaling voor de in de Overeenkomst genoemde periode te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.
12.2 Facturen voor levering zijn uitsluitend betaalbaar aan DUTCH BI.
12.3 Vanaf het moment, waarop de Afnemer in verzuim is, tot aan de dag van volledige betaling, is deze vertragingsrente verschuldigd van 12 procent per maand, of gedeelte van de maand, onverminderd het recht van DUTCH BI op volledige schadevergoeding op basis van de wet.

12.4 In geval van niet tijdige betaling is DUTCH BI gerechtigd de Afnemer zonder aankondiging of mededeling af te sluiten van het systeem totdat alle facturen betaald zijn.
12.5 Alle kosten van invordering van het door de Afnemer verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de Afnemer. De hoogte van de aan DUTCH BI verschuldigde incassokosten wordt berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zoals dat van tijd tot tijd wordt vastgesteld.
12.6 De Afnemer is bij of na het aangaan van de Overeenkomst op eerste verzoek daartoe van DUTCH BI telkens gehouden tot verschaffing van voldoende zekerheid in verband met zijn betalingsverplichtingen en andere uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. In afwachting van deze zekerheidsverschaffing is DUTCH BI gerechtigd tot opschorting van haar verplichtingen.
12.7 Betalingen van de Afnemer aan DUTCH BI zullen steeds worden geacht te strekken tot voldoening der verschuldigde rente en/of kosten en vervolgens tot voldoening van openstaande facturen. 12.8 Op reparatieopdrachten wordt door DUTCH BI een minimaal bedrag van €. 50,-- in rekening gebracht, exclusief BTW en exclusief administratie-, verzend- en behandelingskosten.
12.9 De betaling van de DUTCH BI toegezonden facturen voor uitgevoerde werkzaamheden en /of geleverde diensten dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder aftrek van korting of schuldvergelijking welke niet uitdrukkelijk en of schriftelijk door DUTCH BI is toegestaan.
12.10 Reclameren over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 7 dagen na dagtekening van deze facturen.
12.11 Na het verstrijken van deze termijnen wordt de opdrachtgever geacht het geleverde c.q. de facturen te hebben goedgekeurd, waarna het recht op reclameren komt vervallen.
12.12 DUTCH BI is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken opdrachtgever op het ogenblik van indienen zijn reclame aan al zijn alsdan jegens DUTCH BI bestaande verplichtingen uit welke overeenkomst tussen hem en DUTCH BI dan ook voortvloeiende, heeft voldaan.
12.13 Het indienen van een reclame ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichtingen jegens DUTCH BI.
12.14 Opdrachtgever verbindt zich op straffe van verval van zijn reclamerecht, de producten onverwijld na aflevering zorgvuldig op gebreken te onderzoeken.
12.15 Zonder schriftelijke toestemmingen van DUTCH BI mogen geen producten worden geretourneerd.
De te verzenden goederen zijn volledig voor rekening en verantwoording van opdrachtgever en dienen in originele verpakking in staat van nieuw, franco aangeleverd te worden.

 1. Ontbinding / Schadevergoeding / Opschorting

13.1 Indien de Afnemer:
a) zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot

boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd; of

 1. b) enige uit kracht der wet of Overeenkomst op hem rustende verplichtingen jegens DUTCH BI na schriftelijke ingebrekestelling niet of niet geheel nakomt; of
 2. c) nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of
 3. d) overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf, of tot ontbinding;
  wordt de Afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld onmiddellijk
  opeisbaar zijn.

13.2 Onverminderd het overigens in de Overeenkomst bepaalde, is DUTCH BI in de in het artikel 13.1 genoemde gevallen gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist:

 1. a) de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk tot ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de Afnemer; en/of
  b) enig door de Afnemer aan DUTCH BI verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen; en/of
  c) alvorens verder te presteren eerst van de gebruiker zekerheid te verkrijgen voor (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
  3 Indien DUTCH BI als gevolg van redelijkerwijs niet voor DUTCH BI voorzienbare omstandigheden als bedoeld in artikel 14.2 wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) te voeren, is DUTCH BI. gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een daartoe strekkend schriftelijk bericht aan de Afnemer zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, onverminderd het recht van DUTCH BI op betaling door de Afnemer voor reeds door DUTCH BI verrichte prestaties. In geval van opschorting zal DUTCH BI alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.
  13.4 Leverancier aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 13 blijkt.
  13.5 De totale aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een huurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 100.000,- (honderd duizend Euro).
  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 2. a) de redelijke kosten die Cliënt zou moeten maken om de prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Cliënt de overeenkomst heeft ontbonden;
 3. b) de kosten die Cliënt heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Leverancier op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
 4. c) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
 5. d) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
  6 De totale aansprakelijkheid van Leverancier voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan €. 100.000,- (honderd duizend Euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

13.7 Aansprakelijkheid van Leverancier voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
13.8 Buiten de in artikel 13.5 en 13.6 genoemde gevallen rust op Leverancier geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 13.5 en 13.6 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Leverancier.

13.9 De aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Cliënt Leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Leverancier ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren.

13.10 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Cliënt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Leverancier meldt.
13.11 Cliënt vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Cliënt aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Leverancier geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover Cliënt bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

 1. Aansprakelijkheid

14.1 DUTCH BI is niet aansprakelijk voor enige schade die de Afnemer lijdt door tekortkomingen van DUTCH BI bij de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van DUTCH BI.
14.2 DUTCH BI is in elk geval nimmer aansprakelijk voor uitval of niet beschikbaarheid van de Diensten, als gevolg van redelijkerwijs voor haar niet voorzienbare omstandigheden. Hieronder worden ondermeer maar niet uitsluitend verstaan, overheidsmaatregelen, staking, ingebreke blijven van toeleveranciers van DUTCH BI, storingen in de verbindingen van KPN Telecom of enige andere telecommunicatieonderneming, verdwijnen van computerbestanden, storingen met andere aangesloten netwerken, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van DUTCH BI liggen.
14.3 DUTCH BI is in elk geval nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is DUTCH BI gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van het Internet ten gevolge van het onderhoud aan de Apparatuur of Programmatuur door of vanwege DUTCH BI, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade door het gebruik van creditcard acceptatiemechanismen of elektronische betaling of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de Afnemer.
14.4 DUTCH BI geeft geen garantie op de geleverde Programmatuur en Apparatuur. DUTCH BI accepteert ten aanzien van deze Programmatuur en Apparatuur geen enkele aansprakelijkheid.
14.5 DUTCH BI is niet aansprakelijk voor eventuele kosten te maken of gemaakt ten gevolge van wijzigingen in het welkomstbeeld, de inbelnummers van DUTCH BI, de DUTCH BI -index of de Toegangscode. 14.6 Voorzover sprake is van aansprakelijkheid van DUTCH BI is de schadevergoeding beperkt tot een maximum per gebeurtenis van de in het voorafgaande jaar door DUTCH BI ontvangen gebruikersvergoedingen.
14.7 De Afnemer vrijwaart DUTCH BI voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht ontstaan door het gebruik van de Aansluiting door of vanwege de Afnemer.

 1. Geschillen

15.1 Op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de Overeenkomst, zullen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde Nederlandse rechter. 15.3 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen DUTCH BI en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

 1. Uitvoering werkzaamheden

16.1 Bij opdrachten op basis van een uurtarief kan in onderling overleg ook buiten de gangbare werktijden door DUTCH BI worden gewerkt.

 1. Eigendom

17.1 Aan opdrachtgever geleverde zaken blijven het eigendom van DUTCH BI totdat alle door opdrachtgever uit welke hoofde dan ook verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan.

 1. Medewerking opdrachtgever

18.1 De opdrachtgever zal DUTCH BI steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke DUTCH BI noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten.
18.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever aan DUTCH BI apparatuur, materialen, informatiedragers en /of gegevens op informatiedragers zal verschaffen zullen deze voldoen aan de specificaties, die DUTCH BI aan de opdrachtgever ter kennis brengt.
18.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de ruimte van de opdrachtgever, waar DUTCH BI haar werkzaamheden verricht, waar de controle of testwerkzaamheden moeten plaatsvinden en /of waar de (op)geleverde zaken, waarop garantieverplichtingen , - zoals in artikel 6 omschreven - betrekking hebben zich bevinden, in overeenstemming wordt gebracht met de daaraan door DUTCH BI te stellen eisen van temperatuur, vochtigheidsgraad, tochtvrijheid, stroom- en watertoevoer en andere omgevingseisen en dat deze vereisten bij voortduring in stand worden gehouden.
18.4 Ingeval medewerkers van Leverancier op de locatie van Cliënt werkzaamheden verrichten, zal Cliënt kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals - indien van toepassing- een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten etc. zorgdragen. Cliënt zal Leverancier vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Leverancier daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Cliënt of van onveilige situaties in diens organisatie.

 1. Overmacht

19.1 Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van overheidsbevel of wetsvoorschrift, oorlog, oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, brand of andere vernietigingen in ons bedrijf, gehele of gedeeltelijke staking van het vervoersapparaat en breuk aan machines en /of gereedschappen of andere storingen in ons bedrijf of in het bedrijf van onze toeleveranciers.

19.2 In geval van overmacht, zoals in 19.1 omschreven - ook al was deze omstandigheid ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst of het verkrijgen van de opdracht te voorzien - waardoor DUTCH BI tijdelijk niet in staat is de overeenkomst na te komen of de opdracht uit te voeren, is DUTCH BI gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst of opdracht voor de duur van de verhindering op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat DUTCH BI in dat geval tot enige schadevergoeding of boete gehouden is.

19.3 In het geval bedoeld in 19.2 is de opdrachtgever niet gerechtigd ontbinding der overeenkomst te vorderen, c.q. de aan DUTCH BI verleende opdracht in te trekken.
19.4 Indien en voor zover DUTCH BI haar verbintenissen door overmacht niet kan nakomen, behoeft de opdrachtgever de daarmede overeenkomende gedeelten van de overeengekomen prijs niet te betalen.
19.5 Indien de overmacht drie (3) maanden heeft geduurd, of indien vaststaat dat overmacht langer dan zes maanden zal duren kunnen beide partijen de overeenkomst tussentijds beëindigen zonder inachtneming van enigerlei opzegtermijn, met dien verstande dat zodanige tussentijdse beëindiging niet langer mogelijk is dan de verbintenis waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werk verhinderd, alsnog werd nagekomen. De opdrachtgever dient in het geval van tussentijdse beëindiging wegens overmacht de periodiek of bij uitbetaling verschuldigde gedeelten van de overeengekomen prijs alsnog te voldoen over de tijd voordat de overmachttoestand intrad.

 1. Levering, montage, installatie

20.1 De eventuele montage- en /of installatiewerkzaamheden zijn steeds voor rekening van opdrachtgever en worden berekend overeenkomstig de dan geldende tarieven tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen is.
20.2 De opgaven van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestiging en /of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak ook, zal de afnemer nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting welke door hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, bij excessieve overschrijding van de

levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van DUTCH BI zal deze in nader overleg treden met de opdrachtgever.
20.3 Het tijdvak waarbinnen c.q. het tijdstip waarop DUTCH BI de overeengekomen werkzaamheden of de overeengekomen leveringen zal moeten hebben verricht, is vastgelegd in de verwachting dat de omstandigheden, waaronder de (op)levering zal plaatsvinden, na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen.
20.4 Indien een dergelijke wijziging der omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan zal plaatsvinden, zodat vertraging wordt veroorzaakt, wordt het overeengekomen tijdstip van (op)levering dienovereenkomstig verschoven onverminderd het in 19.1 tot en met 19.5 bepaalde voor het geval dat DUTCH BI door overmacht de overeenkomst tijdelijk of blijvend niet kan nakomen. 20.5 Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden en /of levering in fasen zullen plaatsvinden mag DUTCH BI de aanvang van de werkzaamheden en /of leveringen die tot een fase behoren uitstellen, totdat de opdrachtgever de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al haar financiële verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan.
20.6 Wanneer de voor de in de opdracht omschreven controle- of testwerkzaamheden benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de opdracht ter beschikking staan van DUTCH BI worden de werkzaamheden geacht door de opdrachtgever te zijn aanvaard.
20.7 Verzending, vervoer en /of overdracht van goederen, daaronder begrepen materialen, informatiedragers en apparatuur, geschiedt steeds voor rekening van de opdrachtgever. Na aflevering bij de ingang van het adres van installatie door of namens DUTCH BI draagt opdrachtgever alle risico's van verlies, vergaan of beschadiging, ongeacht de oorzaak daarvan.
20.8 Orders worden af Naarden geleverd, tenzij anders is overeengekomen.

 1. Computer Service

21.1 De in dit hoofdstuk "Computerservice" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen uit deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Leverancier diensten op het gebied van computerservice (automatische informatieverwerking) verleent, waaronder wordt verstaan het verwerken van gegevens met behulp van door Leverancier beheerde programmatuur en apparatuur.
21.2 Leverancier zal de computerservice met zorg verrichten overeenkomstig de met Cliënt schriftelijk vastgelegde procedures en afspraken
21.3 Alle door Leverancier te verwerken gegevens zullen overeenkomstig de door Leverancier te stellen voorwaarden door Cliënt worden geprepareerd en worden aangeleverd. Tenzij anders is overeengekomen, zal Cliënt de te verwerken gegevens brengen naar en de resultaten van de verwerking ophalen van de plaats waar Leverancier de computerservice uitvoert. Transport geschiedt voor rekening en risico van Cliënt, ook indien dit door Leverancier wordt uitgevoerd of verzorgd.
21.4 Cliënt staat er voor in dat alle door hem aan Leverancier ter uitvoering van de computerservice ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan Leverancier verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van Leverancier.
21.5 Alle door Leverancier bij de computerservice te gebruiken apparatuur, programmatuur en andere materialen blijven het eigendom respectievelijk voorwerp van intellectuele en industriële eigendom van Leverancier, ook indien Cliënt een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan door Leverancier. Leverancier kan de van Cliënt ontvangen producten en gegevens en de resultaten van de verwerking onder zich houden totdat Cliënt alle aan Leverancier verschuldigde bedragen betaald heeft.
21.6 Leverancier kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de computerservice aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij Cliënt geldende procedures tot gevolg hebben, zal Leverancier Cliënt hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van Cliënt. In zodanig geval kan Cliënt de overeenkomst schriftelijk door opzegging beëindigen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of Leverancier de kosten van deze wijziging voor zijn rekening neemt.
21.7 Leverancier zal zich er naar beste kunnen voor inspannen dat de door hem bij de uitvoering van decomputerservice gebruikte programmatuur voor zover mogelijk wordt aangepast aan wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften.

Des verzocht zal Leverancier tegen de bij hem gebruikelijke tarieven Cliënt adviseren over de gevolgen van deze aanpassingen voor Cliënt.
21.8 Telecommunicatie
Indien bij computerservice gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, is Cliënt verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige beschikbaarheid ervan. Leverancier is niet verantwoordelijk voor niet aan hem toe te rekenen transmissiefouten.

21.9 Bij verwerking van gegevens met gebruik van telecommunicatiefaciliteiten zal Leverancier Cliënt toegang – of identificatiecodes toewijzen. Cliënt zal de toegangscodes vertrouwelijk behandelen en slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar maken.

21.10 Beveiliging en privacy
Cliënt staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet persoonsregistraties gesteld, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht. Cliënt zal Leverancier alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken. Leverancier zal voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de persoonsregistraties zorg dragen.
21.11 Cliënt vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden die jegens Leverancier mochten worden ingesteld wegens schending van de Wet persoonsregistraties en/of wettelijke bewaartermijnen.
21.12 Garantie
Tenzij anders is overeengekomen, is Leverancier niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van de computerservice. Cliënt zal deze resultaten na ontvangst controleren. Leverancier staat er niet voor in dat de computerservice foutloos zal worden verleend. Indien onvolkomenheden in de resultaten van de verwerking een direct gevolg zijn van producten, programmatuur, informatiedragers, procedures of bedieningshandelingen waarvoor Leverancier uit hoofde van de overeenkomst uitdrukkelijk verantwoordelijk is, zal Leverancier de computerservice herhalen teneinde naar beste vermogen deze onvolkomenheden te herstellen, mits de voor het herhalen van de computerservice benodigde gegevens nog beschikbaar zijn en Cliënt de onvolkomenheden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na ontvangst van de resultaten, schriftelijk en gedetailleerd aan Leverancier kenbaar maakt. De herhaling zal gratis worden uitgevoerd. Indien de onvolkomenheden niet zijn toe te rekenen aan Leverancier, kan Cliënt Leverancier verzoeken de computerservice te herhalen, in welk geval Leverancier de kosten daarvan in rekening zal brengen.
Indien herstel van onvolkomenheden die toegerekend moeten worden aan Leverancier redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Leverancier de voor de betreffende computerservice door Cliënt verschuldigde bedragen crediteren, zonder verder of anderszins jegens Cliënt aansprakelijk te zijn.

 1. Wijziging en meerwerk

22.1 Indien Leverancier op verzoek of met voorafgaande instemming van Cliënt werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Cliënt aan Leverancier worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Leverancier. Leverancier is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

22.2 Cliënt aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 20.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Cliënt en Leverancier, kunnen worden beïnvloed.
22.3 Voorzover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Leverancier Cliënt tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

 1. Ontwikkeling van programmatuur en onderhoud

23.1 De in dit hoofdstuk "Ontwikkeling van programmatuur" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bijzondere bepalingen uit het hoofdstuk "Dienstverlening", van toepassing indien Leverancier in opdracht van Cliënt programmatuur ontwikkelt. Op deze programmatuur is ook het hoofdstuk "Gebruik en onderhoud van programmatuur" van toepassing, behalve voor zover daarvan in dit hoofdstuk

wordt afgeweken. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie.

23.2 Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Leverancier zal de programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Cliënt te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Cliënt instaat.

23.3 Leverancier is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Cliënt de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

23.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verkrijgt Cliënt het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Cliënt ter beschikking worden gesteld en is Cliënt gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.

23.5 Aflevering, installatie en acceptatie
Leverancier zal de te ontwikkelen programmatuur aan Cliënt conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door Leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen.
23.6 Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door Leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is het Cliënt niet toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken.
23.7 De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:
a) indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door Leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel
b) indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel
c) indien Leverancier vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 23.9 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel 23.10 aan acceptatie niet in de weg staan.
In afwijking van het voorgaande zal de programmatuur, indien Cliënt daarvan vóór het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.
23.8 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Cliënt Leverancier hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.
23.9 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten in de zin van artikel 6.7 bevat, zal Cliënt Leverancier uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. Leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Leverancier gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen. 23.10 Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Leverancier om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 26, indien toepasselijk, te herstellen.
23.11 Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

23.12 Gebruik en onderhoud van programmatuur
De in dit hoofdstuk "Gebruik en onderhoud van programmatuur" vermelde bepalingen zijn, naast

de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing op alle door Leverancier ter beschikking gestelde programmatuur. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel door Leverancier te verstrekken nieuwe versies.

23.13 Gebruiksrecht
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verleent Leverancier Cliënt het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Cliënt zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Cliënt uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.
23.14 De programmatuur mag door Cliënt uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de ene verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets is overeengekomen gelden de verwerkingseenheid van Cliënt waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere verwerkingseenheden voor zover dat uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt.
23.15 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Cliënt niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Cliënt gebruikt. Cliënt zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten, en niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden ('timesharing'). De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Cliënt ter beschikking gesteld.
23.16 Onverwijld na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de programmatuur zal Cliënt alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan Leverancier retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat Cliënt bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal Cliënt van zodanige vernietiging Leverancier onverwijld schriftelijk melding maken.
23.17 Aflevering, installatie en acceptatie Leverancier zal de programmatuur op de overeengekomen soort en formaat informatiedragers aan Cliënt afleveren en, indien een door Leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, de programmatuur bij Cliënt installeren.
23.18 Indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen, aanvaardt Cliënt de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt, onverminderd de verplichtingen van Leverancier ingevolge de garantie van artikel 23.19

23.19 Garantie
Gedurende een periode van drie maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, drie maanden na acceptatie, zal Leverancier naar beste vermogen eventuele fouten in de programmatuur in de zin van artikel 6.7 herstellen indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Leverancier zijn gemeld. Leverancier garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd. Het herstel zal gratis worden uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van Cliënt is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Leverancier zijn gebruikelijke tarieven en kosten van herstel in rekening zal brengen. Leverancier kan zijn gebruikelijke tarieven en de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Cliënt of van andere niet aan Leverancier toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantieverplichting vervalt indien Cliënt zonder schriftelijke toestemming van Leverancier wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of doet aanbrengen.

23.20 Herstel van fouten zal geschieden op een door Leverancier te bepalen locatie. Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
23.21 Na afloop van de in artikel 23.19 bedoelde garantieperiode is Leverancier niet gehouden eventuele fouten te herstellen, tenzij er tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten dat zodanig herstel omvat.

23.22 Onderhoud
Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal Cliënt overeenkomstig de gebruikelijke procedures van Leverancier geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd aan Leverancier melden. Na ontvangst van de melding zal Leverancier naar beste vermogen fouten in de zin van artikel 6.7 trachten te herstellen en/of verbeteringen aanbrengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door Leverancier te bepalen wijze en termijn aan Cliënt ter beschikking worden gesteld. Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
23.23 Leverancier garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.
23.24 3 Leverancier kan zijn gebruikelijke tarieven en zijn kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan Leverancier toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan Leverancier is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud. 23.25 Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal Leverancier bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan Cliënt ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Leverancier niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot de betreffende oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan Leverancier van Cliënt verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met Leverancier aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.
23.26 Indien Cliënt niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met Leverancier is aangegaan, kan Leverancier door Cliënt niet gehouden worden op een later moment wel een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.

 1. Uitsluitingen

24.1 Werkzaamheden wegens het onderzoek of herstel van storingen welke voortvloeien uit het onoordeelkundig gebruik van de apparatuur of van buiten komende oorzaken, zoals fouten in communicatielijnen of in spanningsvoorziening, of koppelingen met c.q. gebruikmaking van apparatuur, programmatuur of materialen welke niet onder de overeenkomst vallen, behoren niet tot de verplichtingen van Leverancier op grond van de overeenkomst, en zullen Cliënt apart in rekening worden gebracht tegen de geldende tarieven.

24.2 In de onderhoudsprijs zijn niet begrepen:
het vervangen van verbruiksartikelen zoals onder andere, magnetische opslagmedia, en inktlinten; de vervangingskosten van onderdelen alsmede onderhoudsdiensten voor het herstel van storingen die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door pogingen tot herstel door anderen dan Leverancier of diens hulppersonen; werkzaamheden ten behoeve van gedeeltelijke of algehele revisie der apparatuur; modificaties aan apparatuur; verplaatsing, verhuizing, herinstallatie van apparatuur of werkzaamheden ten gevolge hiervan.

te voldoen aan de voorschriften die in verband met de registratie, het gebruik van Internet-netwerknummers en domeinnamen zijn gesteld door de hiermee belaste instanties en vrijwaart DUTCH BI voor enige aanspraak van derden terzake.

6.3

Dutch BI

ALGEMENE LEVERINGS-, VERKOOP- EN BETALINGSVOORWAARDEN VOOR Dutch BI, gevestigd te Amstelveen, hierna te noemen Dutch BI.

 1. Begripsomschrijvingen
 2. a) Aansluiting: De dienst waarbij een koppeling tussen het interne netwerk of apparatuur van de Afnemer en het Internet en/of de daarop aangesloten netwerken tot stand wordt gebracht, waardoor het gebruik van deze netwerken door de Afnemer mogelijk wordt.
  b) Afnemer: De onderneming die op grond van de Overeenkomst Diensten van DUTCH BI afneemt.
 3. c) Apparatuur: De apparatuur die Dutch BI krachtens de Overeenkomst levert.
  d) Benaming: De unieke benaming, het zogenaamde login-ID, dat de Afnemer krijgt toegekend door DUTCH BI voor de Aansluiting.
  e) Diensten: De diensten die Dutch BI op grond van de Overeenkomst aanbiedt.
  f) Offerte: Ieder aanbod van Dutch BI voor de levering van de Diensten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
  g) Overeenkomst: Een schriftelijk door Afnemer aanvaarde Offerte.
  h) Password: De (lees-) tekens die de Afnemer naast de Benaming kiest om toegang tot het Internet en/of de daarop aangesloten netwerken te verkrijgen.
  i) Programmatuur: De programmatuur, met de daarbij behorende documentatie, die DUTCH BI krachtens de Overeenkomst levert.
  j) Toegangscode: De Benaming en het Password van de Afnemer die DUTCH BI ter beschikking stelt aan de Afnemer teneinde toegang te verkrijgen tot het Internet en/of de daarop aangesloten netwerken.
  k) Dutch BI: Dutch BI gevestigd te Pieter Lastmanweg 5, 1181 XG te Amstelveen.
 4. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van de Afnemer, andere algemene voorwaarden van Dutch BI of een derde, toepasselijk op alle aanbiedingen voor levering en/of diensten van Dutch BI, alsmede alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

2.2 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voorzover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Dutch BI zijn aanvaard en gelden alleen voor desbetreffende overeenkomst(en).
2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. In dat geval zullen partijen overleggen over de inhoud van een nieuwe bepaling die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.4 Dutch BI behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, waarvan DUTCH BI de Afnemer tenminste een maand voordat de wijziging van kracht wordt op de hoogte zal stellen. Indien de Afnemer een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 1. Aanbiedingen

3.1 Alle Offertes zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, als de levertijd betreft, tenzij schriftelijk anders vermeld.
3.2 Dutch BI heeft het recht om haar moverende redenen een offerte in te trekken zonder daarvoor op enige wijze jegens de Afnemer aansprakelijk te zijn.

 1. Overeenkomst

4.1 Tenzij anders overeengekomen, wordt een Overeenkomst aangegaan voor één jaar. De Overeenkomst wordt steeds voor de duur van een jaar verlengd, tenzij de overeenkomst uiterlijk 3 maanden voor het einde van het jaar is opgezegd.
4.2 Na de totstandkoming van de Overeenkomst en de gemaakte afspraken en/of eventuele toezeggingen door of namens Dutch BI kan ontbinding slechts schriftelijk plaats vinden indien Dutch BI ook daarmee akkoord gaat.

 1. Leveranties

5.1 Dutch BI zal zich inspannen de Diensten, de Apparatuur en de Programmatuur te leveren conform de Overeenkomst.
5.2 Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven. Overschrijding van de levertijd geeft de Afnemer geen recht op enige schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

5.3 Dutch BI behoudt zich het recht voor procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Aansluiting en/of de Toegangscode door te voeren, indien het functioneren van de Aansluiting dit vereist. DUTCH BI zal de Afnemer hierover tijdig informeren, indien deze de bereikbaarheid van het Internet en/of daarop aangesloten netwerken voor de Afnemer nadelig beïnvloeden.

 1. Aansluiting internet inclusief webhosting

6.1 De Afnemer zal de voor de Aansluiting benodigde formulieren invullen en ondertekenen. Afnemer staat jegens DUTCH BI in voor de juistheid van de ingevulde gegevens en vrijwaart DUTCH BI voor enige aanspraak van een derde terzake van deze informatie en de domeinnaam.
6.2 De Afnemer verplicht zich jegens DUTCH BI te voldoen aan de voorschriften die in verband met de registratie, het gebruik van Internet-netwerknummers en domeinnamen zijn gesteld door de hiermee belaste instanties en vrijwaart DUTCH BI voor enige aanspraak van derden terzake.

6.3 DUTCH BI heeft het recht de Aansluiting tijdelijk te blokkeren en/of te beperken indien de Afnemer een verplichting jegens DUTCH BI, niet behoorlijk, of niet volledig nakomt dan wel indien zij in strijd handelt met de Overeenkomst. Blokkering of beperking van de Aansluiting laten de betalingsplicht van de Afnemer onverlet. De Afnemer aanvaardt dat zij geen aanspraak kan maken op vergoeding van schade ten gevolge van de blokkering.

6.4 Het contract is niet overdraagbaar. Het is De Afnemer toegestaan ruimte op zijn site aan derden te verhuren, te verkopen, ter beschikking te stellen. De Afnemer is verantwoordelijk en is als zodanig gebonden aan de voorwaarden van deze overeenkomst. DUTCH BI faciliteiten behorende tot de mogelijkheden in DUTCH BI Servers pakketten mogen alleen na schriftelijke toestemming van DUTCH BI aan derden worden toegestaan. Een verstrekt DUTCH BI-password is strikt persoonlijk.
6.5 DUTCH BI Servers mogen uitsluitend gebruikt worden voor uitingen binnen de wetten als uitgevaardigd door plaatselijke en landelijke overheden en daar waar van toepassing binnen de NL wetgevingen. De Afnemer verklaart hierbij uitdrukkelijk dat DUTCH BI geen enkele aansprakelijkheid voor haar handelen op het internet draagt, waaronder begrepen claims, schades, gevolgschade, onrechtmatig handelen, wetsovertredingen, hoe ook genaamd.
6.6 DUTCH BI zal al het mogelijke wat in haar vermogen ligt doen, om een snelle verbinding van de website van De Afnemer te waarborgen. DUTCH BI is niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade die het gevolg is van overmacht. Onbereikbaarheid van de servers ten gevolge van stroomuitval of stroomstoring, alsmede van onderhoud aan apparatuur en/of software wordt als zodanig aangemerkt.
6.7 De Afnemer kan vrijelijk over zijn informatiedata beschikken. Dit sluit iedere aansprakelijkheid voor DUTCH BI op het aanbod van De Afnemer nadrukkelijk uit. Pornografisch en/of obsceen materiaal is niet toegestaan. "Spammen", zijnde het massaal, eenvormig per e-mail verspreiden van boodschappen kan tot onmiddellijke afsluiting van Afnemers aanwezigheid op DUTCH BI servers leiden. Elke poging schade toe te brengen aan DUTCH BI hardware en/of software is uitdrukkelijk verboden en kan eveneens tot onmiddellijke afsluiting leiden.
6.8 DUTCH BI zal de door De Afnemer gewenste domeinnaam administratief ten behoeve van hem aanvragen en is niet aansprakelijk voor welke (gevolg)schade die enige derde geleden heeft wegens overtreding van diens rechten door dit handelen van De Afnemer.
6.9 Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. DUTCH BI kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. DUTCH BI is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
6.10 Data / E-mail verkeer
Het data / e-mail verkeer is onbeperkt met dien verstande dat een en ander acceptabel dient te zijn in verhouding tot het doorsnee verbruik van de gemiddelde gebruiker, indien een dergelijke website exceptioneel verbruik vertoond zal deze worden verwijderd cq een toeslag krijgen op

het extreme gebruik. Wij brengen cliënt op de hoogte van dit extreme gebruik en stellen deze in de gelegenheid een toeslag te betalen op dit extreem gebruik van het data/e-mail verkeer, een en ander in overleg met DUTCH BI, indien de betreffende eigenaar van de website hiermede niet akkoord wenst te gaan, zal hij tot uiterlijk 12.00 uur na de mededeling, in de gelegenheid worden gesteld de onderhavige website elders onder te brengen en te verwijderen van de Servers van DUTCH BI. Geeft de cliënt hieraan geen gehoor dan is DUTCH BI gerechtigd, zonder verdere melding, de onderhavige website te verwijderen van diens Servers. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

6.11 Illegale content
Het is in Nederland verboden om bepaalde content digitaal te publiceren. Hierbij moet worden gedacht aan schending van auteursrechten, merkenrecht en portretrecht, maar ook aan uitings- en verspreidingsdelicten.
6.12 Kinderporno
Kinderporno is strafbaar gesteld in artikel 240b van het Wetboek van strafrecht. Dit houdt in: Degene wordt bestraft die een afbeelding of een gegevensdrager met een afbeelding van een seksuele gedraging verspreidt, openlijk tentoonstelt, vervaardigt, invoert, doorvoert of in voorraad heeft waarbij iemand is betrokken die de leeftijd van zestien (16) jaar nog niet heeft bereikt.
6.13 IRC- en of Chat software
Het draaien van IRC dergelijke software is NIET toegestaan, mochten wij dit constateren dan wordt uw account per direct afgesloten. De mogelijkheid bestaat ook dat wij het desbetreffende software direct verwijderen.

 1. Toegang & Persoonsgegevens

7.1 Dit artikel is van toepassing indien de Afnemer van DUTCH BI een Toegangscode ontvangt.
7.2 DUTCH BI zendt de Afnemer na ontvangst van de Offerte de Toegangscode in een gesloten brief. DUTCH BI sluit elke aansprakelijkheid uit ten aanzien van schade welke mocht ontstaan na de verzending van den Toegangscode. Met name is DUTCH BI niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of verlies van de Toegangscode.
7.3 De Afnemer dient met de Toegangscode zorgvuldig om te gaan. De Afnemer moet verlies, diefstal of misbruik door derden van de Toegangscode direct melden aan DUTCH BI. Tot het tijdstip van melding is de
Afnemer aansprakelijk voor alle schade, welke voortvloeit uit het gebruik dat met de Toegangscode wordt gemaakt.
7.4 Indien de Afnemer de Benaming wil wijzigen, kan zij hiertoe schriftelijk een verzoek indienen bij DUTCH BI. De wijziging gaat in op de dag na verzending door DUTCH BI van de bevestiging hiervan aan de Afnemer.
7.5 Indien de Afnemer het aantal overeengekomen uren vrij gebruik in een kalendermaand, zoals opgenomen in de Overeenkomst overschrijdt, brengt DUTCH BI de Afnemer hiervoor het overeengekomen uurtarief in rekening. Hierbij wordt een gedeelte van een uur op een kwartier naar boven afgerond.
7.6 Indien de Afnemer het aantal overeengekomen uren vrij gebruik in een kalendermaand, zoals opgenomen in de Overeenkomst, niet volledig gebruikt, vervallen deze na afloop van de desbetreffende kalendermaand.

 1. Gebruik

8.1 De Afnemer verkrijgt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht de Aansluiting en de Programmatuur te gebruiken.
8.2 De Afnemer mag uitsluitend in overeenstemming met de Overeenkomst gebruik maken van de Diensten, de Apparatuur en Programmatuur. Voorzover de Programmatuur afkomstig is van een derde zijn op dat gebruik de licentievoorwaarden van deze derde van toepassing.

8.3 Tenzij de licentie voorwaarden van de Programmatuur anders vermelden, is het de Afnemer niet toegestaan derden of andere dan de in de Overeenkomst aangeduide medewerkers van de Afnemer gebruik te laten maken van de Aansluiting of de Programmatuur.
8.4 De Afnemer kan maximaal de in de Overeenkomst aangegeven megabyte aan informatie op de server van DUTCH BI opslaan dan wel laten opslaan. DUTCH BI is niet aansprakelijk voor schade die uit de (overschrijding van) deze opslag voortvloeit.

8.5 De Afnemer zal de algemeen aanvaarde waarden en normen die gelden voor de

communicatie over het Internet in acht nemen.
8.6 De Afnemer verricht geen handelingen waarvan zij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers van het Internet en/of daarop aangesloten netwerken hindert.
8.7 Het is de Afnemer niet toegestaan de Aansluiting te gebruiken voor strafbare of onrechtmatige gedragingen, zoals het zonder toestemming van de rechthebbende verveelvoudigen, verspreiden en distribueren van auteursrechtelijk beschermd materiaal, en het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het Internet en/of daarop aangesloten netwerken waarbij de Afnemer enige beveiliging doorbreekt en/of zich de toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.

8.8 DUTCH BI heeft het recht met onmiddellijke ingang de Afnemer af te sluiten en de Overeenkomst te ontbinden indien zij op grond van haar ter beschikking staande informatie vermoedt dat de Afnemer de Aansluiting gebruikt voor strafbare of onrechtmatige gedragingen via het Internet of daarop aangesloten netwerken. In dit geval ontvangt de Afnemer geen restitutie van vooruitbetaalde gebruiksvergoeding. DUTCH BI behoudt zich het recht voor om de eventuele schade die in verband hiermee is geleden op de Afnemer te verhalen. De Afnemer aanvaardt dat zij geen aanspraak kan maken op enige vergoeding van schade ten gevolge van de afsluiting.

 1. Intellectuele eigendom

9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de Programmatuur, Apparatuur en andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij DUTCH BI of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
9.2 Het is de Afnemer slechts toegestaan de ter beschikking gestelde Programmatuur eenmaal te kopiëren voor back-up doeleinden, tenzij in de licentievoorwaarden van de Programmatuur anders is aangegeven. Bij het maken van de back-up kopie is het de Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent de merken, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit de Programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder mede begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de Programmatuur.
9.3 Tenzij uitdrukkelijk bij wet toegestaan, is het de Afnemer niet toegestaan wijzigingen of toevoegingen aan de Programmatuur aan te brengen of te decompileren.

 1. Geheimhouding & beveiliging

10.1 DUTCH BI zal zich inspannen om zodanige maatregelen te treffen dat geheimhouding wordt betracht met betrekking tot gegevens van de Afnemer, waarvan duidelijk is dat de Afnemer met betrekking tot deze gegevens geheimhouding wenst.
10.2 DUTCH BI zal zich inspannen de Aansluiting of de toegang tot de gegevens die worden opgeslagen te beveiligen. DUTCH BI geeft geen garantie voor de aangebrachte beveiliging. DUTCH BI sluit elke aansprakelijkheid voor schade, die ondanks de door haar genomen voorzorgsmaatregelen mocht ontstaan ten aanzien van de beveiliging van gegevens uit.
10.3
De Afnemer is ermee bekend en aanvaardt dat de ter beschikking gestelde Programmatuur en Apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van DUTCH BI of diens licentiegegevens bevatten. De Afnemer verbindt zich deze Programmatuur en Apparatuur geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze haar ter beschikking zijn gesteld.

 1. Prijzen

11.1 Een Overeenkomst wordt gesloten op basis van de op het tijdstip tot 31 dec van jaar en de afsluiting geldende prijzen. Prijzen zijn exclusief BTW, inclusief eventuele heffingen en/of rechten, exclusief telefoonkosten en aanvullende diensten, tenzij anders overeengekomen.
11.2 DUTCH BI is gerechtigd de tarieven te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk een maand voordat deze ingaan op de meest geëigende wijze aan de gebruiker bekend gemaakt.

 1. Betaling

12.1 Alle betalingen dienen bij vooruitbetaling voor de in de Overeenkomst genoemde periode te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.
12.2 Facturen voor levering zijn uitsluitend betaalbaar aan DUTCH BI.
12.3 Vanaf het moment, waarop de Afnemer in verzuim is, tot aan de dag van volledige betaling, is deze vertragingsrente verschuldigd van 12 procent per maand, of gedeelte van de maand, onverminderd het recht van DUTCH BI op volledige schadevergoeding op basis van de wet.

12.4 In geval van niet tijdige betaling is DUTCH BI gerechtigd de Afnemer zonder aankondiging of mededeling af te sluiten van het systeem totdat alle facturen betaald zijn.
12.5 Alle kosten van invordering van het door de Afnemer verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de Afnemer. De hoogte van de aan DUTCH BI verschuldigde incassokosten wordt berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zoals dat van tijd tot tijd wordt vastgesteld.
12.6 De Afnemer is bij of na het aangaan van de Overeenkomst op eerste verzoek daartoe van DUTCH BI telkens gehouden tot verschaffing van voldoende zekerheid in verband met zijn betalingsverplichtingen en andere uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. In afwachting van deze zekerheidsverschaffing is DUTCH BI gerechtigd tot opschorting van haar verplichtingen.
12.7 Betalingen van de Afnemer aan DUTCH BI zullen steeds worden geacht te strekken tot voldoening der verschuldigde rente en/of kosten en vervolgens tot voldoening van openstaande facturen. 12.8 Op reparatieopdrachten wordt door DUTCH BI een minimaal bedrag van €. 50,-- in rekening gebracht, exclusief BTW en exclusief administratie-, verzend- en behandelingskosten.
12.9 De betaling van de DUTCH BI toegezonden facturen voor uitgevoerde werkzaamheden en /of geleverde diensten dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder aftrek van korting of schuldvergelijking welke niet uitdrukkelijk en of schriftelijk door DUTCH BI is toegestaan.
12.10 Reclameren over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 7 dagen na dagtekening van deze facturen.
12.11 Na het verstrijken van deze termijnen wordt de opdrachtgever geacht het geleverde c.q. de facturen te hebben goedgekeurd, waarna het recht op reclameren komt vervallen.
12.12 DUTCH BI is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken opdrachtgever op het ogenblik van indienen zijn reclame aan al zijn alsdan jegens DUTCH BI bestaande verplichtingen uit welke overeenkomst tussen hem en DUTCH BI dan ook voortvloeiende, heeft voldaan.
12.13 Het indienen van een reclame ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichtingen jegens DUTCH BI.
12.14 Opdrachtgever verbindt zich op straffe van verval van zijn reclamerecht, de producten onverwijld na aflevering zorgvuldig op gebreken te onderzoeken.
12.15 Zonder schriftelijke toestemmingen van DUTCH BI mogen geen producten worden geretourneerd.
De te verzenden goederen zijn volledig voor rekening en verantwoording van opdrachtgever en dienen in originele verpakking in staat van nieuw, franco aangeleverd te worden.

 1. Ontbinding / Schadevergoeding / Opschorting

13.1 Indien de Afnemer:
a) zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot

boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd; of

 1. b) enige uit kracht der wet of Overeenkomst op hem rustende verplichtingen jegens DUTCH BI na schriftelijke ingebrekestelling niet of niet geheel nakomt; of
 2. c) nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of
 3. d) overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf, of tot ontbinding;
  wordt de Afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld onmiddellijk
  opeisbaar zijn.

13.2 Onverminderd het overigens in de Overeenkomst bepaalde, is DUTCH BI in de in het artikel 13.1 genoemde gevallen gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist:

 1. a) de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk tot ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de Afnemer; en/of
  b) enig door de Afnemer aan DUTCH BI verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen; en/of
  c) alvorens verder te presteren eerst van de gebruiker zekerheid te verkrijgen voor (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
  3 Indien DUTCH BI als gevolg van redelijkerwijs niet voor DUTCH BI voorzienbare omstandigheden als bedoeld in artikel 14.2 wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) te voeren, is DUTCH BI. gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een daartoe strekkend schriftelijk bericht aan de Afnemer zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, onverminderd het recht van DUTCH BI op betaling door de Afnemer voor reeds door DUTCH BI verrichte prestaties. In geval van opschorting zal DUTCH BI alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.
  13.4 Leverancier aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 13 blijkt.
  13.5 De totale aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een huurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 100.000,- (honderd duizend Euro).
  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 2. a) de redelijke kosten die Cliënt zou moeten maken om de prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Cliënt de overeenkomst heeft ontbonden;
 3. b) de kosten die Cliënt heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Leverancier op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
 4. c) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
 5. d) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
  6 De totale aansprakelijkheid van Leverancier voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan €. 100.000,- (honderd duizend Euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

13.7 Aansprakelijkheid van Leverancier voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
13.8 Buiten de in artikel 13.5 en 13.6 genoemde gevallen rust op Leverancier geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 13.5 en 13.6 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Leverancier.

13.9 De aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Cliënt Leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Leverancier ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren.

13.10 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Cliënt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Leverancier meldt.
13.11 Cliënt vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Cliënt aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Leverancier geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover Cliënt bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

 1. Aansprakelijkheid

14.1 DUTCH BI is niet aansprakelijk voor enige schade die de Afnemer lijdt door tekortkomingen van DUTCH BI bij de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van DUTCH BI.
14.2 DUTCH BI is in elk geval nimmer aansprakelijk voor uitval of niet beschikbaarheid van de Diensten, als gevolg van redelijkerwijs voor haar niet voorzienbare omstandigheden. Hieronder worden ondermeer maar niet uitsluitend verstaan, overheidsmaatregelen, staking, ingebreke blijven van toeleveranciers van DUTCH BI, storingen in de verbindingen van KPN Telecom of enige andere telecommunicatieonderneming, verdwijnen van computerbestanden, storingen met andere aangesloten netwerken, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van DUTCH BI liggen.
14.3 DUTCH BI is in elk geval nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is DUTCH BI gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van het Internet ten gevolge van het onderhoud aan de Apparatuur of Programmatuur door of vanwege DUTCH BI, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade door het gebruik van creditcard acceptatiemechanismen of elektronische betaling of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de Afnemer.
14.4 DUTCH BI geeft geen garantie op de geleverde Programmatuur en Apparatuur. DUTCH BI accepteert ten aanzien van deze Programmatuur en Apparatuur geen enkele aansprakelijkheid.
14.5 DUTCH BI is niet aansprakelijk voor eventuele kosten te maken of gemaakt ten gevolge van wijzigingen in het welkomstbeeld, de inbelnummers van DUTCH BI, de DUTCH BI -index of de Toegangscode. 14.6 Voorzover sprake is van aansprakelijkheid van DUTCH BI is de schadevergoeding beperkt tot een maximum per gebeurtenis van de in het voorafgaande jaar door DUTCH BI ontvangen gebruikersvergoedingen.
14.7 De Afnemer vrijwaart DUTCH BI voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht ontstaan door het gebruik van de Aansluiting door of vanwege de Afnemer.

 1. Geschillen

15.1 Op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de Overeenkomst, zullen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde Nederlandse rechter. 15.3 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen DUTCH BI en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

 1. Uitvoering werkzaamheden

16.1 Bij opdrachten op basis van een uurtarief kan in onderling overleg ook buiten de gangbare werktijden door DUTCH BI worden gewerkt.

 1. Eigendom

17.1 Aan opdrachtgever geleverde zaken blijven het eigendom van DUTCH BI totdat alle door opdrachtgever uit welke hoofde dan ook verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan.

 1. Medewerking opdrachtgever

18.1 De opdrachtgever zal DUTCH BI steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke DUTCH BI noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten.
18.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever aan DUTCH BI apparatuur, materialen, informatiedragers en /of gegevens op informatiedragers zal verschaffen zullen deze voldoen aan de specificaties, die DUTCH BI aan de opdrachtgever ter kennis brengt.
18.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de ruimte van de opdrachtgever, waar DUTCH BI haar werkzaamheden verricht, waar de controle of testwerkzaamheden moeten plaatsvinden en /of waar de (op)geleverde zaken, waarop garantieverplichtingen , - zoals in artikel 6 omschreven - betrekking hebben zich bevinden, in overeenstemming wordt gebracht met de daaraan door DUTCH BI te stellen eisen van temperatuur, vochtigheidsgraad, tochtvrijheid, stroom- en watertoevoer en andere omgevingseisen en dat deze vereisten bij voortduring in stand worden gehouden.
18.4 Ingeval medewerkers van Leverancier op de locatie van Cliënt werkzaamheden verrichten, zal Cliënt kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals - indien van toepassing- een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten etc. zorgdragen. Cliënt zal Leverancier vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Leverancier daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Cliënt of van onveilige situaties in diens organisatie.

 1. Overmacht

19.1 Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van overheidsbevel of wetsvoorschrift, oorlog, oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, brand of andere vernietigingen in ons bedrijf, gehele of gedeeltelijke staking van het vervoersapparaat en breuk aan machines en /of gereedschappen of andere storingen in ons bedrijf of in het bedrijf van onze toeleveranciers.

19.2 In geval van overmacht, zoals in 19.1 omschreven - ook al was deze omstandigheid ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst of het verkrijgen van de opdracht te voorzien - waardoor DUTCH BI tijdelijk niet in staat is de overeenkomst na te komen of de opdracht uit te voeren, is DUTCH BI gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst of opdracht voor de duur van de verhindering op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat DUTCH BI in dat geval tot enige schadevergoeding of boete gehouden is.

19.3 In het geval bedoeld in 19.2 is de opdrachtgever niet gerechtigd ontbinding der overeenkomst te vorderen, c.q. de aan DUTCH BI verleende opdracht in te trekken.
19.4 Indien en voor zover DUTCH BI haar verbintenissen door overmacht niet kan nakomen, behoeft de opdrachtgever de daarmede overeenkomende gedeelten van de overeengekomen prijs niet te betalen.
19.5 Indien de overmacht drie (3) maanden heeft geduurd, of indien vaststaat dat overmacht langer dan zes maanden zal duren kunnen beide partijen de overeenkomst tussentijds beëindigen zonder inachtneming van enigerlei opzegtermijn, met dien verstande dat zodanige tussentijdse beëindiging niet langer mogelijk is dan de verbintenis waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werk verhinderd, alsnog werd nagekomen. De opdrachtgever dient in het geval van tussentijdse beëindiging wegens overmacht de periodiek of bij uitbetaling verschuldigde gedeelten van de overeengekomen prijs alsnog te voldoen over de tijd voordat de overmachttoestand intrad.

 1. Levering, montage, installatie

20.1 De eventuele montage- en /of installatiewerkzaamheden zijn steeds voor rekening van opdrachtgever en worden berekend overeenkomstig de dan geldende tarieven tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen is.
20.2 De opgaven van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestiging en /of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak ook, zal de afnemer nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting welke door hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, bij excessieve overschrijding van de

levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van DUTCH BI zal deze in nader overleg treden met de opdrachtgever.
20.3 Het tijdvak waarbinnen c.q. het tijdstip waarop DUTCH BI de overeengekomen werkzaamheden of de overeengekomen leveringen zal moeten hebben verricht, is vastgelegd in de verwachting dat de omstandigheden, waaronder de (op)levering zal plaatsvinden, na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen.
20.4 Indien een dergelijke wijziging der omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan zal plaatsvinden, zodat vertraging wordt veroorzaakt, wordt het overeengekomen tijdstip van (op)levering dienovereenkomstig verschoven onverminderd het in 19.1 tot en met 19.5 bepaalde voor het geval dat DUTCH BI door overmacht de overeenkomst tijdelijk of blijvend niet kan nakomen. 20.5 Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden en /of levering in fasen zullen plaatsvinden mag DUTCH BI de aanvang van de werkzaamheden en /of leveringen die tot een fase behoren uitstellen, totdat de opdrachtgever de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al haar financiële verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan.
20.6 Wanneer de voor de in de opdracht omschreven controle- of testwerkzaamheden benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de opdracht ter beschikking staan van DUTCH BI worden de werkzaamheden geacht door de opdrachtgever te zijn aanvaard.
20.7 Verzending, vervoer en /of overdracht van goederen, daaronder begrepen materialen, informatiedragers en apparatuur, geschiedt steeds voor rekening van de opdrachtgever. Na aflevering bij de ingang van het adres van installatie door of namens DUTCH BI draagt opdrachtgever alle risico's van verlies, vergaan of beschadiging, ongeacht de oorzaak daarvan.
20.8 Orders worden af Naarden geleverd, tenzij anders is overeengekomen.

 1. Computer Service

21.1 De in dit hoofdstuk "Computerservice" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen uit deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Leverancier diensten op het gebied van computerservice (automatische informatieverwerking) verleent, waaronder wordt verstaan het verwerken van gegevens met behulp van door Leverancier beheerde programmatuur en apparatuur.
21.2 Leverancier zal de computerservice met zorg verrichten overeenkomstig de met Cliënt schriftelijk vastgelegde procedures en afspraken
21.3 Alle door Leverancier te verwerken gegevens zullen overeenkomstig de door Leverancier te stellen voorwaarden door Cliënt worden geprepareerd en worden aangeleverd. Tenzij anders is overeengekomen, zal Cliënt de te verwerken gegevens brengen naar en de resultaten van de verwerking ophalen van de plaats waar Leverancier de computerservice uitvoert. Transport geschiedt voor rekening en risico van Cliënt, ook indien dit door Leverancier wordt uitgevoerd of verzorgd.
21.4 Cliënt staat er voor in dat alle door hem aan Leverancier ter uitvoering van de computerservice ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan Leverancier verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van Leverancier.
21.5 Alle door Leverancier bij de computerservice te gebruiken apparatuur, programmatuur en andere materialen blijven het eigendom respectievelijk voorwerp van intellectuele en industriële eigendom van Leverancier, ook indien Cliënt een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan door Leverancier. Leverancier kan de van Cliënt ontvangen producten en gegevens en de resultaten van de verwerking onder zich houden totdat Cliënt alle aan Leverancier verschuldigde bedragen betaald heeft.
21.6 Leverancier kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de computerservice aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij Cliënt geldende procedures tot gevolg hebben, zal Leverancier Cliënt hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van Cliënt. In zodanig geval kan Cliënt de overeenkomst schriftelijk door opzegging beëindigen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of Leverancier de kosten van deze wijziging voor zijn rekening neemt.
21.7 Leverancier zal zich er naar beste kunnen voor inspannen dat de door hem bij de uitvoering van decomputerservice gebruikte programmatuur voor zover mogelijk wordt aangepast aan wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften.

Des verzocht zal Leverancier tegen de bij hem gebruikelijke tarieven Cliënt adviseren over de gevolgen van deze aanpassingen voor Cliënt.
21.8 Telecommunicatie
Indien bij computerservice gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, is Cliënt verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige beschikbaarheid ervan. Leverancier is niet verantwoordelijk voor niet aan hem toe te rekenen transmissiefouten.

21.9 Bij verwerking van gegevens met gebruik van telecommunicatiefaciliteiten zal Leverancier Cliënt toegang – of identificatiecodes toewijzen. Cliënt zal de toegangscodes vertrouwelijk behandelen en slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar maken.

21.10 Beveiliging en privacy
Cliënt staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet persoonsregistraties gesteld, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht. Cliënt zal Leverancier alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken. Leverancier zal voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de persoonsregistraties zorg dragen.
21.11 Cliënt vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden die jegens Leverancier mochten worden ingesteld wegens schending van de Wet persoonsregistraties en/of wettelijke bewaartermijnen.
21.12 Garantie
Tenzij anders is overeengekomen, is Leverancier niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van de computerservice. Cliënt zal deze resultaten na ontvangst controleren. Leverancier staat er niet voor in dat de computerservice foutloos zal worden verleend. Indien onvolkomenheden in de resultaten van de verwerking een direct gevolg zijn van producten, programmatuur, informatiedragers, procedures of bedieningshandelingen waarvoor Leverancier uit hoofde van de overeenkomst uitdrukkelijk verantwoordelijk is, zal Leverancier de computerservice herhalen teneinde naar beste vermogen deze onvolkomenheden te herstellen, mits de voor het herhalen van de computerservice benodigde gegevens nog beschikbaar zijn en Cliënt de onvolkomenheden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na ontvangst van de resultaten, schriftelijk en gedetailleerd aan Leverancier kenbaar maakt. De herhaling zal gratis worden uitgevoerd. Indien de onvolkomenheden niet zijn toe te rekenen aan Leverancier, kan Cliënt Leverancier verzoeken de computerservice te herhalen, in welk geval Leverancier de kosten daarvan in rekening zal brengen.
Indien herstel van onvolkomenheden die toegerekend moeten worden aan Leverancier redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Leverancier de voor de betreffende computerservice door Cliënt verschuldigde bedragen crediteren, zonder verder of anderszins jegens Cliënt aansprakelijk te zijn.

 1. Wijziging en meerwerk

22.1 Indien Leverancier op verzoek of met voorafgaande instemming van Cliënt werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Cliënt aan Leverancier worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Leverancier. Leverancier is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

22.2 Cliënt aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 20.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Cliënt en Leverancier, kunnen worden beïnvloed.
22.3 Voorzover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Leverancier Cliënt tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

 1. Ontwikkeling van programmatuur en onderhoud

23.1 De in dit hoofdstuk "Ontwikkeling van programmatuur" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bijzondere bepalingen uit het hoofdstuk "Dienstverlening", van toepassing indien Leverancier in opdracht van Cliënt programmatuur ontwikkelt. Op deze programmatuur is ook het hoofdstuk "Gebruik en onderhoud van programmatuur" van toepassing, behalve voor zover daarvan in dit hoofdstuk

wordt afgeweken. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie.

23.2 Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Leverancier zal de programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Cliënt te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Cliënt instaat.

23.3 Leverancier is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Cliënt de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

23.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verkrijgt Cliënt het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Cliënt ter beschikking worden gesteld en is Cliënt gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.

23.5 Aflevering, installatie en acceptatie
Leverancier zal de te ontwikkelen programmatuur aan Cliënt conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door Leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen.
23.6 Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door Leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is het Cliënt niet toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken.
23.7 De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:
a) indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door Leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel
b) indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel
c) indien Leverancier vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 23.9 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel 23.10 aan acceptatie niet in de weg staan.
In afwijking van het voorgaande zal de programmatuur, indien Cliënt daarvan vóór het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.
23.8 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Cliënt Leverancier hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.
23.9 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten in de zin van artikel 6.7 bevat, zal Cliënt Leverancier uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. Leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Leverancier gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen. 23.10 Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Leverancier om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 26, indien toepasselijk, te herstellen.
23.11 Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

23.12 Gebruik en onderhoud van programmatuur
De in dit hoofdstuk "Gebruik en onderhoud van programmatuur" vermelde bepalingen zijn, naast

de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing op alle door Leverancier ter beschikking gestelde programmatuur. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel door Leverancier te verstrekken nieuwe versies.

23.13 Gebruiksrecht
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verleent Leverancier Cliënt het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Cliënt zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Cliënt uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.
23.14 De programmatuur mag door Cliënt uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de ene verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets is overeengekomen gelden de verwerkingseenheid van Cliënt waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere verwerkingseenheden voor zover dat uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt.
23.15 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Cliënt niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Cliënt gebruikt. Cliënt zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten, en niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden ('timesharing'). De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Cliënt ter beschikking gesteld.
23.16 Onverwijld na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de programmatuur zal Cliënt alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan Leverancier retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat Cliënt bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal Cliënt van zodanige vernietiging Leverancier onverwijld schriftelijk melding maken.
23.17 Aflevering, installatie en acceptatie Leverancier zal de programmatuur op de overeengekomen soort en formaat informatiedragers aan Cliënt afleveren en, indien een door Leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, de programmatuur bij Cliënt installeren.
23.18 Indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen, aanvaardt Cliënt de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt, onverminderd de verplichtingen van Leverancier ingevolge de garantie van artikel 23.19

23.19 Garantie
Gedurende een periode van drie maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, drie maanden na acceptatie, zal Leverancier naar beste vermogen eventuele fouten in de programmatuur in de zin van artikel 6.7 herstellen indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Leverancier zijn gemeld. Leverancier garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd. Het herstel zal gratis worden uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van Cliënt is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Leverancier zijn gebruikelijke tarieven en kosten van herstel in rekening zal brengen. Leverancier kan zijn gebruikelijke tarieven en de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Cliënt of van andere niet aan Leverancier toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantieverplichting vervalt indien Cliënt zonder schriftelijke toestemming van Leverancier wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of doet aanbrengen.

23.20 Herstel van fouten zal geschieden op een door Leverancier te bepalen locatie. Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
23.21 Na afloop van de in artikel 23.19 bedoelde garantieperiode is Leverancier niet gehouden eventuele fouten te herstellen, tenzij er tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten dat zodanig herstel omvat.

23.22 Onderhoud
Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal Cliënt overeenkomstig de gebruikelijke procedures van Leverancier geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd aan Leverancier melden. Na ontvangst van de melding zal Leverancier naar beste vermogen fouten in de zin van artikel 6.7 trachten te herstellen en/of verbeteringen aanbrengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door Leverancier te bepalen wijze en termijn aan Cliënt ter beschikking worden gesteld. Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
23.23 Leverancier garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.
23.24 3 Leverancier kan zijn gebruikelijke tarieven en zijn kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan Leverancier toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan Leverancier is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud. 23.25 Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal Leverancier bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan Cliënt ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Leverancier niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot de betreffende oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan Leverancier van Cliënt verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met Leverancier aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.
23.26 Indien Cliënt niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met Leverancier is aangegaan, kan Leverancier door Cliënt niet gehouden worden op een later moment wel een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.

 1. Uitsluitingen

24.1 Werkzaamheden wegens het onderzoek of herstel van storingen welke voortvloeien uit het onoordeelkundig gebruik van de apparatuur of van buiten komende oorzaken, zoals fouten in communicatielijnen of in spanningsvoorziening, of koppelingen met c.q. gebruikmaking van apparatuur, programmatuur of materialen welke niet onder de overeenkomst vallen, behoren niet tot de verplichtingen van Leverancier op grond van de overeenkomst, en zullen Cliënt apart in rekening worden gebracht tegen de geldende tarieven.

24.2 In de onderhoudsprijs zijn niet begrepen:
het vervangen van verbruiksartikelen zoals onder andere, magnetische opslagmedia, en inktlinten; de vervangingskosten van onderdelen alsmede onderhoudsdiensten voor het herstel van storingen die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door pogingen tot herstel door anderen dan Leverancier of diens hulppersonen; werkzaamheden ten behoeve van gedeeltelijke of algehele revisie der apparatuur; modificaties aan apparatuur; verplaatsing, verhuizing, herinstallatie van apparatuur of werkzaamheden ten gevolge hiervan.

heeft het recht de Aansluiting tijdelijk te blokkeren en/of te beperken indien de Afnemer een verplichting jegens DUTCH BI, niet behoorlijk, of niet volledig nakomt dan wel indien zij in strijd handelt met de Overeenkomst. Blokkering of beperking van de Aansluiting laten de betalingsplicht van de Afnemer onverlet. De Afnemer aanvaardt dat zij geen aanspraak kan maken op vergoeding van schade ten gevolge van de blokkering.

6.4 Het contract is niet overdraagbaar. Het is De Afnemer toegestaan ruimte op zijn site aan derden te verhuren, te verkopen, ter beschikking te stellen. De Afnemer is verantwoordelijk en is als zodanig gebonden aan de voorwaarden van deze overeenkomst. DUTCH BI faciliteiten behorende tot de mogelijkheden in DUTCH BI Servers pakketten mogen alleen na schriftelijke toestemming van DUTCH BI aan derden worden toegestaan. Een verstrekt DUTCH BI-password is strikt persoonlijk.
6.5 DUTCH BI Servers mogen uitsluitend gebruikt worden voor uitingen binnen de wetten als uitgevaardigd door plaatselijke en landelijke overheden en daar waar van toepassing binnen de NL wetgevingen. De Afnemer verklaart hierbij uitdrukkelijk dat DUTCH BI geen enkele aansprakelijkheid voor haar handelen op het internet draagt, waaronder begrepen claims, schades, gevolgschade, onrechtmatig handelen, wetsovertredingen, hoe ook genaamd.
6.6 DUTCH BI zal al het mogelijke wat in haar vermogen ligt doen, om een snelle verbinding van de website van De Afnemer te waarborgen. DUTCH BI is niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade die het gevolg is van overmacht. Onbereikbaarheid van de servers ten gevolge van stroomuitval of stroomstoring, alsmede van onderhoud aan apparatuur en/of software wordt als zodanig aangemerkt.
6.7 De Afnemer kan vrijelijk over zijn informatiedata beschikken. Dit sluit iedere aansprakelijkheid voor DUTCH BI op het aanbod van De Afnemer nadrukkelijk uit. Pornografisch en/of obsceen materiaal is niet toegestaan. "Spammen", zijnde het massaal, eenvormig per e-mail verspreiden van boodschappen kan tot onmiddellijke afsluiting van Afnemers aanwezigheid op DUTCH BI servers leiden. Elke poging schade toe te brengen aan DUTCH BI hardware en/of software is uitdrukkelijk verboden en kan eveneens tot onmiddellijke afsluiting leiden.
6.8 DUTCH BI zal de door De Afnemer gewenste domeinnaam administratief ten behoeve van hem aanvragen en is niet aansprakelijk voor welke (gevolg)schade die enige derde geleden heeft wegens overtreding van diens rechten door dit handelen van De Afnemer.
6.9 Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. DUTCH BI kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. DUTCH BI is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
6.10 Data / E-mail verkeer
Het data / e-mail verkeer is onbeperkt met dien verstande dat een en ander acceptabel dient te zijn in verhouding tot het doorsnee verbruik van de gemiddelde gebruiker, indien een dergelijke website exceptioneel verbruik vertoond zal deze worden verwijderd cq een toeslag krijgen op

het extreme gebruik. Wij brengen cliënt op de hoogte van dit extreme gebruik en stellen deze in de gelegenheid een toeslag te betalen op dit extreem gebruik van het data/e-mail verkeer, een en ander in overleg met DUTCH BI, indien de betreffende eigenaar van de website hiermede niet akkoord wenst te gaan, zal hij tot uiterlijk 12.00 uur na de mededeling, in de gelegenheid worden gesteld de onderhavige website elders onder te brengen en te verwijderen van de Servers van DUTCH BI. Geeft de cliënt hieraan geen gehoor dan is DUTCH BI gerechtigd, zonder verdere melding, de onderhavige website te verwijderen van diens Servers. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

6.11 Illegale content
Het is in Nederland verboden om bepaalde content digitaal te publiceren. Hierbij moet worden gedacht aan schending van auteursrechten, merkenrecht en portretrecht, maar ook aan uitings- en verspreidingsdelicten.
6.12 Kinderporno
Kinderporno is strafbaar gesteld in artikel 240b van het Wetboek van strafrecht. Dit houdt in: Degene wordt bestraft die een afbeelding of een gegevensdrager met een afbeelding van een seksuele gedraging verspreidt, openlijk tentoonstelt, vervaardigt, invoert, doorvoert of in voorraad heeft waarbij iemand is betrokken die de leeftijd van zestien (16) jaar nog niet heeft bereikt.
6.13 IRC- en of Chat software
Het draaien van IRC dergelijke software is NIET toegestaan, mochten wij dit constateren dan wordt uw account per direct afgesloten. De mogelijkheid bestaat ook dat wij het desbetreffende software direct verwijderen.

 1. Toegang & Persoonsgegevens

7.1 Dit artikel is van toepassing indien de Afnemer van DUTCH BI een Toegangscode ontvangt.
7.2 DUTCH BI zendt de Afnemer na ontvangst van de Offerte de Toegangscode in een gesloten brief. DUTCH BI sluit elke aansprakelijkheid uit ten aanzien van schade welke mocht ontstaan na de verzending van den Toegangscode. Met name is DUTCH BI niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of verlies van de Toegangscode.
7.3 De Afnemer dient met de Toegangscode zorgvuldig om te gaan. De Afnemer moet verlies, diefstal of misbruik door derden van de Toegangscode direct melden aan DUTCH BI. Tot het tijdstip van melding is de
Afnemer aansprakelijk voor alle schade, welke voortvloeit uit het gebruik dat met de Toegangscode wordt gemaakt.
7.4 Indien de Afnemer de Benaming wil wijzigen, kan zij hiertoe schriftelijk een verzoek indienen bij DUTCH BI. De wijziging gaat in op de dag na verzending door DUTCH BI van de bevestiging hiervan aan de Afnemer.
7.5 Indien de Afnemer het aantal overeengekomen uren vrij gebruik in een kalendermaand, zoals opgenomen in de Overeenkomst overschrijdt, brengt DUTCH BI de Afnemer hiervoor het overeengekomen uurtarief in rekening. Hierbij wordt een gedeelte van een uur op een kwartier naar boven afgerond.
7.6 Indien de Afnemer het aantal overeengekomen uren vrij gebruik in een kalendermaand, zoals opgenomen in de Overeenkomst, niet volledig gebruikt, vervallen deze na afloop van de desbetreffende kalendermaand.

 1. Gebruik

8.1 De Afnemer verkrijgt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht de Aansluiting en de Programmatuur te gebruiken.
8.2 De Afnemer mag uitsluitend in overeenstemming met de Overeenkomst gebruik maken van de Diensten, de Apparatuur en Programmatuur. Voorzover de Programmatuur afkomstig is van een derde zijn op dat gebruik de licentievoorwaarden van deze derde van toepassing.

8.3 Tenzij de licentie voorwaarden van de Programmatuur anders vermelden, is het de Afnemer niet toegestaan derden of andere dan de in de Overeenkomst aangeduide medewerkers van de Afnemer gebruik te laten maken van de Aansluiting of de Programmatuur.
8.4 De Afnemer kan maximaal de in de Overeenkomst aangegeven megabyte aan informatie op de server van DUTCH BI opslaan dan wel laten opslaan. DUTCH BI is niet aansprakelijk voor schade die uit de (overschrijding van) deze opslag voortvloeit.

8.5 De Afnemer zal de algemeen aanvaarde waarden en normen die gelden voor de

communicatie over het Internet in acht nemen.
8.6 De Afnemer verricht geen handelingen waarvan zij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers van het Internet en/of daarop aangesloten netwerken hindert.
8.7 Het is de Afnemer niet toegestaan de Aansluiting te gebruiken voor strafbare of onrechtmatige gedragingen, zoals het zonder toestemming van de rechthebbende verveelvoudigen, verspreiden en distribueren van auteursrechtelijk beschermd materiaal, en het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het Internet en/of daarop aangesloten netwerken waarbij de Afnemer enige beveiliging doorbreekt en/of zich de toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.

8.8 DUTCH BI heeft het recht met onmiddellijke ingang de Afnemer af te sluiten en de Overeenkomst te ontbinden indien zij op grond van haar ter beschikking staande informatie vermoedt dat de Afnemer de Aansluiting gebruikt voor strafbare of onrechtmatige gedragingen via het Internet of daarop aangesloten netwerken. In dit geval ontvangt de Afnemer geen restitutie van vooruitbetaalde gebruiksvergoeding. DUTCH BI behoudt zich het recht voor om de eventuele schade die in verband hiermee is geleden op de Afnemer te verhalen. De Afnemer aanvaardt dat zij geen aanspraak kan maken op enige vergoeding van schade ten gevolge van de afsluiting.

 1. Intellectuele eigendom

9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de Programmatuur, Apparatuur en andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij DUTCH BI of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
9.2 Het is de Afnemer slechts toegestaan de ter beschikking gestelde Programmatuur eenmaal te kopiëren voor back-up doeleinden, tenzij in de licentievoorwaarden van de Programmatuur anders is aangegeven. Bij het maken van de back-up kopie is het de Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent de merken, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit de Programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder mede begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de Programmatuur.
9.3 Tenzij uitdrukkelijk bij wet toegestaan, is het de Afnemer niet toegestaan wijzigingen of toevoegingen aan de Programmatuur aan te brengen of te decompileren.

 1. Geheimhouding & beveiliging

10.1 DUTCH BI zal zich inspannen om zodanige maatregelen te treffen dat geheimhouding wordt betracht met betrekking tot gegevens van de Afnemer, waarvan duidelijk is dat de Afnemer met betrekking tot deze gegevens geheimhouding wenst.
10.2 DUTCH BI zal zich inspannen de Aansluiting of de toegang tot de gegevens die worden opgeslagen te beveiligen. DUTCH BI geeft geen garantie voor de aangebrachte beveiliging. DUTCH BI sluit elke aansprakelijkheid voor schade, die ondanks de door haar genomen voorzorgsmaatregelen mocht ontstaan ten aanzien van de beveiliging van gegevens uit.
10.3
De Afnemer is ermee bekend en aanvaardt dat de ter beschikking gestelde Programmatuur en Apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van DUTCH BI of diens licentiegegevens bevatten. De Afnemer verbindt zich deze Programmatuur en Apparatuur geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze haar ter beschikking zijn gesteld.

 1. Prijzen

11.1 Een Overeenkomst wordt gesloten op basis van de op het tijdstip tot 31 dec van jaar en de afsluiting geldende prijzen. Prijzen zijn exclusief BTW, inclusief eventuele heffingen en/of rechten, exclusief telefoonkosten en aanvullende diensten, tenzij anders overeengekomen.
11.2 DUTCH BI is gerechtigd de tarieven te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk een maand voordat deze ingaan op de meest geëigende wijze aan de gebruiker bekend gemaakt.

 1. Betaling

12.1 Alle betalingen dienen bij vooruitbetaling voor de in de Overeenkomst genoemde periode te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.
12.2 Facturen voor levering zijn uitsluitend betaalbaar aan DUTCH BI.
12.3 Vanaf het moment, waarop de Afnemer in verzuim is, tot aan de dag van volledige betaling, is deze vertragingsrente verschuldigd van 12 procent per maand, of gedeelte van de maand, onverminderd het recht van DUTCH BI op volledige schadevergoeding op basis van de wet.

12.4 In geval van niet tijdige betaling is DUTCH BI gerechtigd de Afnemer zonder aankondiging of mededeling af te sluiten van het systeem totdat alle facturen betaald zijn.
12.5 Alle kosten van invordering van het door de Afnemer verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de Afnemer. De hoogte van de aan DUTCH BI verschuldigde incassokosten wordt berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zoals dat van tijd tot tijd wordt vastgesteld.
12.6 De Afnemer is bij of na het aangaan van de Overeenkomst op eerste verzoek daartoe van DUTCH BI telkens gehouden tot verschaffing van voldoende zekerheid in verband met zijn betalingsverplichtingen en andere uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. In afwachting van deze zekerheidsverschaffing is DUTCH BI gerechtigd tot opschorting van haar verplichtingen.
12.7 Betalingen van de Afnemer aan DUTCH BI zullen steeds worden geacht te strekken tot voldoening der verschuldigde rente en/of kosten en vervolgens tot voldoening van openstaande facturen. 12.8 Op reparatieopdrachten wordt door DUTCH BI een minimaal bedrag van €. 50,-- in rekening gebracht, exclusief BTW en exclusief administratie-, verzend- en behandelingskosten.
12.9 De betaling van de DUTCH BI toegezonden facturen voor uitgevoerde werkzaamheden en /of geleverde diensten dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder aftrek van korting of schuldvergelijking welke niet uitdrukkelijk en of schriftelijk door DUTCH BI is toegestaan.
12.10 Reclameren over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 7 dagen na dagtekening van deze facturen.
12.11 Na het verstrijken van deze termijnen wordt de opdrachtgever geacht het geleverde c.q. de facturen te hebben goedgekeurd, waarna het recht op reclameren komt vervallen.
12.12 DUTCH BI is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken opdrachtgever op het ogenblik van indienen zijn reclame aan al zijn alsdan jegens DUTCH BI bestaande verplichtingen uit welke overeenkomst tussen hem en DUTCH BI dan ook voortvloeiende, heeft voldaan.
12.13 Het indienen van een reclame ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichtingen jegens DUTCH BI.
12.14 Opdrachtgever verbindt zich op straffe van verval van zijn reclamerecht, de producten onverwijld na aflevering zorgvuldig op gebreken te onderzoeken.
12.15 Zonder schriftelijke toestemmingen van DUTCH BI mogen geen producten worden geretourneerd.
De te verzenden goederen zijn volledig voor rekening en verantwoording van opdrachtgever en dienen in originele verpakking in staat van nieuw, franco aangeleverd te worden.

 1. Ontbinding / Schadevergoeding / Opschorting

13.1 Indien de Afnemer:
a) zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot

boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd; of

 1. b) enige uit kracht der wet of Overeenkomst op hem rustende verplichtingen jegens DUTCH BI na schriftelijke ingebrekestelling niet of niet geheel nakomt; of
 2. c) nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of
 3. d) overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf, of tot ontbinding;
  wordt de Afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld onmiddellijk
  opeisbaar zijn.

13.2 Onverminderd het overigens in de Overeenkomst bepaalde, is DUTCH BI in de in het artikel 13.1 genoemde gevallen gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist:

 1. a) de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk tot ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de Afnemer; en/of
  b) enig door de Afnemer aan DUTCH BI verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen; en/of
  c) alvorens verder te presteren eerst van de gebruiker zekerheid te verkrijgen voor (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
  3 Indien DUTCH BI als gevolg van redelijkerwijs niet voor DUTCH BI voorzienbare omstandigheden als bedoeld in artikel 14.2 wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) te voeren, is DUTCH BI. gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een daartoe strekkend schriftelijk bericht aan de Afnemer zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, onverminderd het recht van DUTCH BI op betaling door de Afnemer voor reeds door DUTCH BI verrichte prestaties. In geval van opschorting zal DUTCH BI alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.
  13.4 Leverancier aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 13 blijkt.
  13.5 De totale aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een huurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 100.000,- (honderd duizend Euro).
  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 2. a) de redelijke kosten die Cliënt zou moeten maken om de prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Cliënt de overeenkomst heeft ontbonden;
 3. b) de kosten die Cliënt heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Leverancier op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
 4. c) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
 5. d) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
  6 De totale aansprakelijkheid van Leverancier voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan €. 100.000,- (honderd duizend Euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

13.7 Aansprakelijkheid van Leverancier voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
13.8 Buiten de in artikel 13.5 en 13.6 genoemde gevallen rust op Leverancier geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 13.5 en 13.6 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Leverancier.

13.9 De aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Cliënt Leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Leverancier ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren.

13.10 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Cliënt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Leverancier meldt.
13.11 Cliënt vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Cliënt aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Leverancier geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover Cliënt bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

 1. Aansprakelijkheid

14.1 DUTCH BI is niet aansprakelijk voor enige schade die de Afnemer lijdt door tekortkomingen van DUTCH BI bij de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van DUTCH BI.
14.2 DUTCH BI is in elk geval nimmer aansprakelijk voor uitval of niet beschikbaarheid van de Diensten, als gevolg van redelijkerwijs voor haar niet voorzienbare omstandigheden. Hieronder worden ondermeer maar niet uitsluitend verstaan, overheidsmaatregelen, staking, ingebreke blijven van toeleveranciers van DUTCH BI, storingen in de verbindingen van KPN Telecom of enige andere telecommunicatieonderneming, verdwijnen van computerbestanden, storingen met andere aangesloten netwerken, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van DUTCH BI liggen.
14.3 DUTCH BI is in elk geval nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is DUTCH BI gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van het Internet ten gevolge van het onderhoud aan de Apparatuur of Programmatuur door of vanwege DUTCH BI, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade door het gebruik van creditcard acceptatiemechanismen of elektronische betaling of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de Afnemer.
14.4 DUTCH BI geeft geen garantie op de geleverde Programmatuur en Apparatuur. DUTCH BI accepteert ten aanzien van deze Programmatuur en Apparatuur geen enkele aansprakelijkheid.
14.5 DUTCH BI is niet aansprakelijk voor eventuele kosten te maken of gemaakt ten gevolge van wijzigingen in het welkomstbeeld, de inbelnummers van DUTCH BI, de DUTCH BI -index of de Toegangscode. 14.6 Voorzover sprake is van aansprakelijkheid van DUTCH BI is de schadevergoeding beperkt tot een maximum per gebeurtenis van de in het voorafgaande jaar door DUTCH BI ontvangen gebruikersvergoedingen.
14.7 De Afnemer vrijwaart DUTCH BI voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht ontstaan door het gebruik van de Aansluiting door of vanwege de Afnemer.

 1. Geschillen

15.1 Op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de Overeenkomst, zullen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde Nederlandse rechter. 15.3 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen DUTCH BI en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

 1. Uitvoering werkzaamheden

16.1 Bij opdrachten op basis van een uurtarief kan in onderling overleg ook buiten de gangbare werktijden door DUTCH BI worden gewerkt.

 1. Eigendom

17.1 Aan opdrachtgever geleverde zaken blijven het eigendom van DUTCH BI totdat alle door opdrachtgever uit welke hoofde dan ook verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan.

 1. Medewerking opdrachtgever

18.1 De opdrachtgever zal DUTCH BI steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke DUTCH BI noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten.
18.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever aan DUTCH BI apparatuur, materialen, informatiedragers en /of gegevens op informatiedragers zal verschaffen zullen deze voldoen aan de specificaties, die DUTCH BI aan de opdrachtgever ter kennis brengt.
18.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de ruimte van de opdrachtgever, waar DUTCH BI haar werkzaamheden verricht, waar de controle of testwerkzaamheden moeten plaatsvinden en /of waar de (op)geleverde zaken, waarop garantieverplichtingen , - zoals in artikel 6 omschreven - betrekking hebben zich bevinden, in overeenstemming wordt gebracht met de daaraan door DUTCH BI te stellen eisen van temperatuur, vochtigheidsgraad, tochtvrijheid, stroom- en watertoevoer en andere omgevingseisen en dat deze vereisten bij voortduring in stand worden gehouden.
18.4 Ingeval medewerkers van Leverancier op de locatie van Cliënt werkzaamheden verrichten, zal Cliënt kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals - indien van toepassing- een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten etc. zorgdragen. Cliënt zal Leverancier vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Leverancier daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Cliënt of van onveilige situaties in diens organisatie.

 1. Overmacht

19.1 Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van overheidsbevel of wetsvoorschrift, oorlog, oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, brand of andere vernietigingen in ons bedrijf, gehele of gedeeltelijke staking van het vervoersapparaat en breuk aan machines en /of gereedschappen of andere storingen in ons bedrijf of in het bedrijf van onze toeleveranciers.

19.2 In geval van overmacht, zoals in 19.1 omschreven - ook al was deze omstandigheid ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst of het verkrijgen van de opdracht te voorzien - waardoor DUTCH BI tijdelijk niet in staat is de overeenkomst na te komen of de opdracht uit te voeren, is DUTCH BI gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst of opdracht voor de duur van de verhindering op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat DUTCH BI in dat geval tot enige schadevergoeding of boete gehouden is.

19.3 In het geval bedoeld in 19.2 is de opdrachtgever niet gerechtigd ontbinding der overeenkomst te vorderen, c.q. de aan DUTCH BI verleende opdracht in te trekken.
19.4 Indien en voor zover DUTCH BI haar verbintenissen door overmacht niet kan nakomen, behoeft de opdrachtgever de daarmede overeenkomende gedeelten van de overeengekomen prijs niet te betalen.
19.5 Indien de overmacht drie (3) maanden heeft geduurd, of indien vaststaat dat overmacht langer dan zes maanden zal duren kunnen beide partijen de overeenkomst tussentijds beëindigen zonder inachtneming van enigerlei opzegtermijn, met dien verstande dat zodanige tussentijdse beëindiging niet langer mogelijk is dan de verbintenis waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werk verhinderd, alsnog werd nagekomen. De opdrachtgever dient in het geval van tussentijdse beëindiging wegens overmacht de periodiek of bij uitbetaling verschuldigde gedeelten van de overeengekomen prijs alsnog te voldoen over de tijd voordat de overmachttoestand intrad.

 1. Levering, montage, installatie

20.1 De eventuele montage- en /of installatiewerkzaamheden zijn steeds voor rekening van opdrachtgever en worden berekend overeenkomstig de dan geldende tarieven tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen is.
20.2 De opgaven van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestiging en /of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak ook, zal de afnemer nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting welke door hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, bij excessieve overschrijding van de

levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van DUTCH BI zal deze in nader overleg treden met de opdrachtgever.
20.3 Het tijdvak waarbinnen c.q. het tijdstip waarop DUTCH BI de overeengekomen werkzaamheden of de overeengekomen leveringen zal moeten hebben verricht, is vastgelegd in de verwachting dat de omstandigheden, waaronder de (op)levering zal plaatsvinden, na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen.
20.4 Indien een dergelijke wijziging der omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan zal plaatsvinden, zodat vertraging wordt veroorzaakt, wordt het overeengekomen tijdstip van (op)levering dienovereenkomstig verschoven onverminderd het in 19.1 tot en met 19.5 bepaalde voor het geval dat DUTCH BI door overmacht de overeenkomst tijdelijk of blijvend niet kan nakomen. 20.5 Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden en /of levering in fasen zullen plaatsvinden mag DUTCH BI de aanvang van de werkzaamheden en /of leveringen die tot een fase behoren uitstellen, totdat de opdrachtgever de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al haar financiële verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan.
20.6 Wanneer de voor de in de opdracht omschreven controle- of testwerkzaamheden benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de opdracht ter beschikking staan van DUTCH BI worden de werkzaamheden geacht door de opdrachtgever te zijn aanvaard.
20.7 Verzending, vervoer en /of overdracht van goederen, daaronder begrepen materialen, informatiedragers en apparatuur, geschiedt steeds voor rekening van de opdrachtgever. Na aflevering bij de ingang van het adres van installatie door of namens DUTCH BI draagt opdrachtgever alle risico's van verlies, vergaan of beschadiging, ongeacht de oorzaak daarvan.
20.8 Orders worden af Naarden geleverd, tenzij anders is overeengekomen.

 1. Computer Service

21.1 De in dit hoofdstuk "Computerservice" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen uit deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Leverancier diensten op het gebied van computerservice (automatische informatieverwerking) verleent, waaronder wordt verstaan het verwerken van gegevens met behulp van door Leverancier beheerde programmatuur en apparatuur.
21.2 Leverancier zal de computerservice met zorg verrichten overeenkomstig de met Cliënt schriftelijk vastgelegde procedures en afspraken
21.3 Alle door Leverancier te verwerken gegevens zullen overeenkomstig de door Leverancier te stellen voorwaarden door Cliënt worden geprepareerd en worden aangeleverd. Tenzij anders is overeengekomen, zal Cliënt de te verwerken gegevens brengen naar en de resultaten van de verwerking ophalen van de plaats waar Leverancier de computerservice uitvoert. Transport geschiedt voor rekening en risico van Cliënt, ook indien dit door Leverancier wordt uitgevoerd of verzorgd.
21.4 Cliënt staat er voor in dat alle door hem aan Leverancier ter uitvoering van de computerservice ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan Leverancier verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van Leverancier.
21.5 Alle door Leverancier bij de computerservice te gebruiken apparatuur, programmatuur en andere materialen blijven het eigendom respectievelijk voorwerp van intellectuele en industriële eigendom van Leverancier, ook indien Cliënt een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan door Leverancier. Leverancier kan de van Cliënt ontvangen producten en gegevens en de resultaten van de verwerking onder zich houden totdat Cliënt alle aan Leverancier verschuldigde bedragen betaald heeft.
21.6 Leverancier kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de computerservice aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij Cliënt geldende procedures tot gevolg hebben, zal Leverancier Cliënt hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van Cliënt. In zodanig geval kan Cliënt de overeenkomst schriftelijk door opzegging beëindigen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of Leverancier de kosten van deze wijziging voor zijn rekening neemt.
21.7 Leverancier zal zich er naar beste kunnen voor inspannen dat de door hem bij de uitvoering van decomputerservice gebruikte programmatuur voor zover mogelijk wordt aangepast aan wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften.

Des verzocht zal Leverancier tegen de bij hem gebruikelijke tarieven Cliënt adviseren over de gevolgen van deze aanpassingen voor Cliënt.
21.8 Telecommunicatie
Indien bij computerservice gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, is Cliënt verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige beschikbaarheid ervan. Leverancier is niet verantwoordelijk voor niet aan hem toe te rekenen transmissiefouten.

21.9 Bij verwerking van gegevens met gebruik van telecommunicatiefaciliteiten zal Leverancier Cliënt toegang – of identificatiecodes toewijzen. Cliënt zal de toegangscodes vertrouwelijk behandelen en slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar maken.

21.10 Beveiliging en privacy
Cliënt staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet persoonsregistraties gesteld, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht. Cliënt zal Leverancier alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken. Leverancier zal voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de persoonsregistraties zorg dragen.
21.11 Cliënt vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden die jegens Leverancier mochten worden ingesteld wegens schending van de Wet persoonsregistraties en/of wettelijke bewaartermijnen.
21.12 Garantie
Tenzij anders is overeengekomen, is Leverancier niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van de computerservice. Cliënt zal deze resultaten na ontvangst controleren. Leverancier staat er niet voor in dat de computerservice foutloos zal worden verleend. Indien onvolkomenheden in de resultaten van de verwerking een direct gevolg zijn van producten, programmatuur, informatiedragers, procedures of bedieningshandelingen waarvoor Leverancier uit hoofde van de overeenkomst uitdrukkelijk verantwoordelijk is, zal Leverancier de computerservice herhalen teneinde naar beste vermogen deze onvolkomenheden te herstellen, mits de voor het herhalen van de computerservice benodigde gegevens nog beschikbaar zijn en Cliënt de onvolkomenheden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na ontvangst van de resultaten, schriftelijk en gedetailleerd aan Leverancier kenbaar maakt. De herhaling zal gratis worden uitgevoerd. Indien de onvolkomenheden niet zijn toe te rekenen aan Leverancier, kan Cliënt Leverancier verzoeken de computerservice te herhalen, in welk geval Leverancier de kosten daarvan in rekening zal brengen.
Indien herstel van onvolkomenheden die toegerekend moeten worden aan Leverancier redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Leverancier de voor de betreffende computerservice door Cliënt verschuldigde bedragen crediteren, zonder verder of anderszins jegens Cliënt aansprakelijk te zijn.

 1. Wijziging en meerwerk

22.1 Indien Leverancier op verzoek of met voorafgaande instemming van Cliënt werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Cliënt aan Leverancier worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Leverancier. Leverancier is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

22.2 Cliënt aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 20.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Cliënt en Leverancier, kunnen worden beïnvloed.
22.3 Voorzover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Leverancier Cliënt tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

 1. Ontwikkeling van programmatuur en onderhoud

23.1 De in dit hoofdstuk "Ontwikkeling van programmatuur" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bijzondere bepalingen uit het hoofdstuk "Dienstverlening", van toepassing indien Leverancier in opdracht van Cliënt programmatuur ontwikkelt. Op deze programmatuur is ook het hoofdstuk "Gebruik en onderhoud van programmatuur" van toepassing, behalve voor zover daarvan in dit hoofdstuk

wordt afgeweken. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie.

23.2 Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Leverancier zal de programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Cliënt te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Cliënt instaat.

23.3 Leverancier is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Cliënt de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

23.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verkrijgt Cliënt het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Cliënt ter beschikking worden gesteld en is Cliënt gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.

23.5 Aflevering, installatie en acceptatie
Leverancier zal de te ontwikkelen programmatuur aan Cliënt conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door Leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen.
23.6 Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door Leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is het Cliënt niet toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken.
23.7 De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:
a) indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door Leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel
b) indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel
c) indien Leverancier vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 23.9 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel 23.10 aan acceptatie niet in de weg staan.
In afwijking van het voorgaande zal de programmatuur, indien Cliënt daarvan vóór het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.
23.8 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Cliënt Leverancier hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.
23.9 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten in de zin van artikel 6.7 bevat, zal Cliënt Leverancier uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. Leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Leverancier gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen. 23.10 Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Leverancier om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 26, indien toepasselijk, te herstellen.
23.11 Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

23.12 Gebruik en onderhoud van programmatuur
De in dit hoofdstuk "Gebruik en onderhoud van programmatuur" vermelde bepalingen zijn, naast

de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing op alle door Leverancier ter beschikking gestelde programmatuur. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel door Leverancier te verstrekken nieuwe versies.

23.13 Gebruiksrecht
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verleent Leverancier Cliënt het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Cliënt zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Cliënt uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.
23.14 De programmatuur mag door Cliënt uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de ene verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets is overeengekomen gelden de verwerkingseenheid van Cliënt waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere verwerkingseenheden voor zover dat uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt.
23.15 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Cliënt niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Cliënt gebruikt. Cliënt zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten, en niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden ('timesharing'). De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Cliënt ter beschikking gesteld.
23.16 Onverwijld na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de programmatuur zal Cliënt alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan Leverancier retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat Cliënt bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal Cliënt van zodanige vernietiging Leverancier onverwijld schriftelijk melding maken.
23.17 Aflevering, installatie en acceptatie Leverancier zal de programmatuur op de overeengekomen soort en formaat informatiedragers aan Cliënt afleveren en, indien een door Leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, de programmatuur bij Cliënt installeren.
23.18 Indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen, aanvaardt Cliënt de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt, onverminderd de verplichtingen van Leverancier ingevolge de garantie van artikel 23.19

23.19 Garantie
Gedurende een periode van drie maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, drie maanden na acceptatie, zal Leverancier naar beste vermogen eventuele fouten in de programmatuur in de zin van artikel 6.7 herstellen indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Leverancier zijn gemeld. Leverancier garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd. Het herstel zal gratis worden uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van Cliënt is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Leverancier zijn gebruikelijke tarieven en kosten van herstel in rekening zal brengen. Leverancier kan zijn gebruikelijke tarieven en de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Cliënt of van andere niet aan Leverancier toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantieverplichting vervalt indien Cliënt zonder schriftelijke toestemming van Leverancier wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of doet aanbrengen.

23.20 Herstel van fouten zal geschieden op een door Leverancier te bepalen locatie. Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
23.21 Na afloop van de in artikel 23.19 bedoelde garantieperiode is Leverancier niet gehouden eventuele fouten te herstellen, tenzij er tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten dat zodanig herstel omvat.

23.22 Onderhoud
Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal Cliënt overeenkomstig de gebruikelijke procedures van Leverancier geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd aan Leverancier melden. Na ontvangst van de melding zal Leverancier naar beste vermogen fouten in de zin van artikel 6.7 trachten te herstellen en/of verbeteringen aanbrengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door Leverancier te bepalen wijze en termijn aan Cliënt ter beschikking worden gesteld. Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
23.23 Leverancier garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.
23.24 3 Leverancier kan zijn gebruikelijke tarieven en zijn kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan Leverancier toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan Leverancier is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud. 23.25 Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal Leverancier bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan Cliënt ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Leverancier niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot de betreffende oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan Leverancier van Cliënt verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met Leverancier aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.
23.26 Indien Cliënt niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met Leverancier is aangegaan, kan Leverancier door Cliënt niet gehouden worden op een later moment wel een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.

 1. Uitsluitingen

24.1 Werkzaamheden wegens het onderzoek of herstel van storingen welke voortvloeien uit het onoordeelkundig gebruik van de apparatuur of van buiten komende oorzaken, zoals fouten in communicatielijnen of in spanningsvoorziening, of koppelingen met c.q. gebruikmaking van apparatuur, programmatuur of materialen welke niet onder de overeenkomst vallen, behoren niet tot de verplichtingen van Leverancier op grond van de overeenkomst, en zullen Cliënt apart in rekening worden gebracht tegen de geldende tarieven.

24.2 In de onderhoudsprijs zijn niet begrepen:
het vervangen van verbruiksartikelen zoals onder andere, magnetische opslagmedia, en inktlinten; de vervangingskosten van onderdelen alsmede onderhoudsdiensten voor het herstel van storingen die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door pogingen tot herstel door anderen dan Leverancier of diens hulppersonen; werkzaamheden ten behoeve van gedeeltelijke of algehele revisie der apparatuur; modificaties aan apparatuur; verplaatsing, verhuizing, herinstallatie van apparatuur of werkzaamheden ten gevolge hiervan.

[/span12] [/row]